การสำรวจคุณภาพความปลอดภัยของหม้ำในจังหวัดชัยภูมิ

Titleการสำรวจคุณภาพความปลอดภัยของหม้ำในจังหวัดชัยภูมิ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsเสวตวิวัฒน์ อดิศร
Series Editorจินดาประเสริฐ อพัชชา, นาครินทร์ ชุมพล
Date Published2015
Cityชัยภูมิ
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5420002
ISBN NumberRDG5420002
Keywordsชัยภูมิ, หม้ำ
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420002
Alternate TitleSurveillance the Quality and Safety of Mum (Thai Traditional Fermented Beef) Produced in Chaiyaphum Province