ด่านประเพณี: ระบบ กลไก และเครือข่ายความสัมพันธ์ของท้องถิ่นในการจัดการแรงงานข้ามชาติ

Titleด่านประเพณี: ระบบ กลไก และเครือข่ายความสัมพันธ์ของท้องถิ่นในการจัดการแรงงานข้ามชาติ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsรัตนสุธีระกุล กนกพร
Date Published2015
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5410025
ISBN NumberRDG5410025
Keywordsแรงงานข้ามชาติ
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5410025