การจัดการของชุมชนและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร

Titleการจัดการของชุมชนและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติบนพื้นที่ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsอุ่นทะยา โสภี
Series Editorวงศ์สวัสดิ์ ชัยวิวัฒน์, ไชยวงษ์จันทร์ ทองสุข
Date Published2009
Cityมุกดาหาร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5410020
ISBN NumberRDG5410020
Keywordsมุกดาหาร, แรงงานข้ามชาติ
Abstract

The border area is the unit of analysis that helps understand the continuous complex relationships among people. It can be linked to many problems such as power, development, and the process of globalization, all of which make cultures, investments, goods and products, residents, and workers constantly move back and forth across national state boundaries. Consequently, the border area has become the area of conflict, fight, and negotiation. This study aimed to examine community action and the adjustments of the cross-border workers at the border line between Thailand and Laos in Mukdahan Municipality on the following issues: Thailand migration dominated by cross-border/migrant workers, the creation of social relationships and the adjustments of the migrant workers, the community action on migrant workers, and some guidelines to promoting community action on migrant worker management. This study focused on qualitative research where data were collected mainly through field data collection. Several concepts were employed in the study, namely, borderlands, transitional, ethnicity, decentralization, and community management.

The findings revealed that the Lao migrant workers in Mukdahan Municipality, Mukdahan Province, who illegally moved across Thailand border to work in Mukdahan and many other provinces around the country, could be characterized by three main purposes: 1) Lao migrant workers who wanted to escape from war, 2) Lao migrant workers who illegally move to work there, and 3) Lao migrant workers who came to live with families or relatives.

There are various ways for Lao migrant workers to get across the border of Thailand depending on the vehicles and the routes they used, for examples, through Mukdahan Immigration Checkpoint, through Permanent Crossing Point, crossing the Second Thai-Lao Friendship Bridge by car, and crossing Mekong River by long-tailed boat which belongs to the local people who live along the both sides of the river.

Lao migrant workers have created the methods of kinship systems and patron-client association by participating in many activities such as religious activities, traditional activities, community sacred rituals, and community development activities. Some other adjustments to the new place include language identity change, watching Thai news programs and entertainments, dressing like the Thais, and taking part in Thai-Isan traditions.

Community leaders, Mr. Jang, the residents of Mukdahan Municipality, and some Lao migrant workers together suggested some guidelines to promoting the policy for the management of migrant workers in the following points: 1) Encourage the community leader to look after migrant workers, with specific authorization of migrant worker management, 2) Set up a “Traditional checkpoint” in all communities located on both sides of Mekong River, in which is the responsibility and care of community leaders and government officers, 3) Classify migrant workers as nonregistered population and have them stay in a particular area, set up rules and regulations for them to follow, and have systematic arrival-departure record of migrant workers without any fees or costs, 4) Provide migrant workers with basic education about related rules and regulations, or offer them career counseling, and 5) Provide migrant workers with welfare benefits, primary health care, and some other helps regarding the human rights treatment they deserve.

The results of the study can be applied to use a guideline for policy making in designing the patterns for the development of the border area management, migrant worker management, and promoting unity in all communities at the border area and the relationships between Thailand and its neighboring countries. The study results would also be helpful, in certain ways, for further research study in the field of anthropology and sociology.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5410020
Alternate TitleCommunity Management and an Adaptation of Migrant Workers in the Borderland of Mukdahan Province