ทุนทางสังคมกับการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาและป้องกันทางสังคมของชุมชนชายแดนจากนโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษาเฉพาะตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

Titleทุนทางสังคมกับการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาและป้องกันทางสังคมของชุมชนชายแดนจากนโยบายการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษาเฉพาะตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
Publication TypeReport
Year of Publication2014
Authorsตันติจริยาพันธ์ สุพัตตรา
Date Published2014
Cityอุตรดิตถ์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5410017
ISBN NumberRDG5410017
Keywordsอาเซียน, อุตรดิตถ์
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5410017