แนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าริมคลองและการจัดการที่ดินริมคลองเพื่อการฟื้นฟูคลองภูมีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมูที่ 4 5 9 และ 14 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

Titleแนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าริมคลองและการจัดการที่ดินริมคลองเพื่อการฟื้นฟูคลองภูมีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมูที่ 4 5 9 และ 14 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsสุขขวัญ ณรงค์
Series Editorพูลชุม สุจิน, ขุนเพ็ชร ชุติมณฑน์, อ่อนรักษ์ สุวรรณ์, ทองสว่าง อดุล, แก้วมณี ณรงค์, จันทะสระ ประเวศ, บุญทองเพชร สายัณท์, จันทะสระ จำนงค์, แก้วมี ปัญญา, แก้วมี อุทิตย์, แสงมณี พงศกร, สีชมพู คำรณ, แก้วมี ดรุณี, คงทอง ชิราวุธ
Date Published2009
Cityสงขลา
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53S0015
ISBN NumberRDG53S0015
Keywordsการจัดการที่ดินริมคลอง, สงขลา
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53S0015