แนวทางลดค่าใช้จ่ายในงานศพโดยการมีส่วนร่วมชุมชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Titleแนวทางลดค่าใช้จ่ายในงานศพโดยการมีส่วนร่วมชุมชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsขัดริ ฤทัยรัตน์
Series Editorศรีวิลัย พิชัย, วงค์กิติ เทพพิทักษ์, ตาคำวัน ทวินันท์, สาริขิต พรรณา, ศรีธิหล้า จันทร์ทอง, ศรีวิชัย สุนทรี, อินสินธุ์ ดวงเดือน, เสมอใจ ปรีญาวัลย์, ยาจันทร์ ขวัญนภา, เขียวธง ณัฐนันท์, ทิพย์มณี พัชรดา, สุริยะ ลัดดา, ขัดนาค เกสร, ปันไหว เสงี่ยม, สมสงวน จันทร์หอม, อริยะ บัวเรียว, กุศล สายทอง, ปันตำ ผ่องพรรณี, มะโนใจ ศดานันท์, โสภณจิตร ชวนพิศ, มหาเกตุ อัญชลี, บุญใหญ่ จำเนียม, ส่งน้อย วันเพ็ญ, นาคธรรม อำพร, กองอินทร์ เกสร, ปันจุติ รัตนา, แสงกล้า แวววรรณ, พุทธปวน รัตนา, ใจอุโมงค์ มยุรี, คงสมัย จันทร์ขจร, กัญญามุทร ศิริยนต์, ไชยวรรณ ศรีเรือน, อุตรศักดิ์ จันทนา, อริจา มลิวัลย์, พิบาลแดง บัวโรย, มาภาพ สุพจน์, หลวงอุโมงค์ โอภาส, โอชาวัฒน์ อิ่นแก้ว, จันตัน นำพล, ชาญนุวงค์ บุญช่วย, ปันเจริญ ฉลองชัย, อุตเจริญ บุญยิ่ง, รินเที่ยง ศรีวัน, อนันรัตนพานิชย์ ศุภชัย, ไชยมงคล บรรจง, รุจิวัฒนพงศ์ ทศพร, ศิริเจริญ เจริญ, เสาร์มณี สุวิน, สุภาวัฒน์ สุนทร, ปุกมณี อนันต์, อุตมะดวงแจ่ม วิชาญ, อายุวรรณา ถา, ฉลาด สงวน, อุปคำ อภิชาต, สุภสินธุ์ สมาน, ทาอุโมงค์ พันธ์ศักดิ์, กันสิทธิ์ นิคม, ไชยรินทร์ ดวงดี, จี้วรรณ แสง, อุ่นอุโมงค์ วรรณ, ญาณะศร สุวิทย์, อุปขาว ประสิทธิ์, โพธา วิทยา, สินธุปัน สำราญ, พรหมเทศน์ นฤเทพ, ศรีทิพย์ ทองคำ, สุภสินธุ์ มานิช, บุญธรรม ประยูร, แสนเสนาะ ประเวศ, สุวรรณ บุญส่ง, เงาเงิน จำนง, อุตตะรี กัลยาณวัฒน์, ไชยอุต ประวิตร, มะโนใจ ยวงคำ, สารลิขิต ยรรยงค์, สมบูญไชย บุญชวง, สุวรรณรัตน์ นพพันธุ์, ขว้างจิตต์ ใจพร, จิตธรรม ทรง, พิบาลแดง สมหวัง
Date Published2015
CityRDG53N0025
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53N0025
ISBN NumberRDG53N0025
Keywordsค่าใช้จ่าย, ลำพูน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53N0025