แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าพื้นที่ต้นน้ำลี้ ตำบลตะเคียนปม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ำลี้และหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Titleแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าพื้นที่ต้นน้ำลี้ ตำบลตะเคียนปม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ำลี้และหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsปุ๊ดแค ปินคำ
Series Editorหล้าฟู ศิริรัตน์, นกแดง อนุพงศ์, ฟุงฟู สำราญ, หล้าแก้ว ปีคำ, จี๋แควะ จักรชัย, กันตี บุญธรรม, จอมนันตา ประดิษฐ์, ปุคำปวง ปาน, จอมแปง ทรงฤทธิ์, ตาสุภา มานพ, สุสิงห์ สมศักดิ์, ปานนท์ สมนึก, ยาปะนะ ประยงค์, ใจมา ศรีมา, ทาวี เสมอ, ปุ๊ดแค ปุริศ, ติ๊บแดง ชาญชัย, ปันนู คำ, ปุ๊ดเดือน ฉัตรนที, หล้าเป็ง ชนะนนท์, ปู่คำ บุญ, ซาวยา สมศักดิ์, แก้วสาคำ แฟน, บุญนำ ติ๊บแก้ว, อาละ ธนะชัย, จินะกะ สิทธิศักดิ์, ตาแก้ว สุขภา, ดอกข้าว ธีรชัย, ปู่เงิน เสาร์, เชียงคำ อำนาจ, เชียงคำ วิเชียร, ทาวี บุญเท่ง, ปุ๊ดแค ใจคำ, ปุ๊ดแค จันทร์สม, นันสาย กัง
Date Published2015
Cityลำพูน
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53N0016
ISBN NumberRDG53N0016
Keywordsการจัดการทรัพยากรป่าไม้, ลำพูน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53N0016