แนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน

Titleแนวทางการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอุโมงค์และชุมชน
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsสุริยะเจริญ สมศักดิ์
Series Editorหงส์สร้อย พัชรินทร์, ศรีวิชัย ปุณิกา, สานเมือง จุฑาทิพย์, ยาจันทร์ ขวัญนภา, วีระสะ อุษา, อริยะ อัมพร, ปันคำ ผ่องพรรณ, ขันทมาส บัวจันทร์, ทิพย์มณี พัชรดา, วงค์หลิ่งห้า อำพร, ขัดริ ฤทัยรัตน์, ปันจุติ รัตนา, วิเศษศิริ ศรีเลิศ, มาภาพ สุพจน์, มาลี สายยันต์, พรมปลูก สุทัศน์, หลวงอุโมงค์ โอภาส, ธนันภิตินันท์ กิติพัฒน์, บัวซอย วัชรินทร์, กันทะอุโมงค์ อุทิศ, ไชยวรรณ ราวี, โอชาวัฒน์ อิ่นแก้ว, ใจการ เปลี่ยน, สายวงค์ปัญญา ธนกฤต, โสภณจิตร จรัส, บุญธรรม ประยูร, กำไร ไพฑูรย์, จันตัน นำพล, อุตตะรี กัลยาณวัฒน์, ชาญนุวงค์ บุญช่วย, มูลเจริญ ประดิษฐ์, ชัยธรรม อนันต์
Date Published2015
Cityลำพูน
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53N0015
ISBN NumberRDG53N0015
Keywordsลำพูน, เกษตรกร
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53N0015