รูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมชุมชนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง

Titleรูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมชุมชนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsใจมา สิริวัฒนา
Series Editorอินทร์วารี นิตยา, ฟูกุล ปัจฉิมา, ศุกรีเขตร จินตนา, เสาจินดารัตน์ บำเพ็ญ, ไชยนา ประจวบ, แซ่ตั้ง ฉัตรดนัย, ปันทัน ธนวิชญ์, พิชยาพันธ์ อุดมเดช, ศิริพันธุ์ อนุกูล
Date Published2015
Cityลำปาง
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53N0012
ISBN NumberRDG53N0012
Keywordsการท่องเที่ยว, ลำปาง
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53N0012