แนวทางการลดผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Titleแนวทางการลดผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsขันเงิน สมัย
Series Editorเขียวลา เดชา, วันทองสุข ยุทธการ, นิพวงลา พาวัน, ฟ้อนประเสริฐ อดิศักดิ์
Date Published2015
Cityเพชรบูรณ์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53N0007
ISBN NumberRDG53N0007
Keywordsการท่องเที่ยว, เพชรบูรณ์
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53N0007