รูปแบบการพัฒนาหมอบ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการแพทย์วิถีพุทธของชุมชนบ้านเหมือดขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Titleรูปแบบการพัฒนาหมอบ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการแพทย์วิถีพุทธของชุมชนบ้านเหมือดขาว ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsจันทร์ศิริ ศุภาพิชญ์
Series Editorเหง้าชาลี จรูญ, แก่นจันทร์ วิลัย, พรไพบูลย์ ชุภาตา, หมุ่ยศรี เดือนเต็ม, จุลบดี กองศรี, กล่อมมิตร ละออง, จิตหนองสรวง ณรงค์ฤทธิ์, บัวเทพ สมร
Date Published2015
Cityยโสธร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53E0043
ISBN NumberRDG53E0043
Keywordsยโสธร, เศรษฐกิจพอเพียง
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53E0043