ศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

Titleศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsกองสุข บุญเกิด
Series Editorวรรณูประถัมถ์ กรรณิการ์, ศรีแย้ม ปราภัสณี, ใจกล้า อิสรา, ฐานะ กิตติศักดิ์, บุญประเสริฐ สาวิตรี, พิมพิลา มิ่งขวัญ, จันทร์น้อย ปุษยา, ยงยิ่งยืน สนิท, อัตบุตร สูน, เสนาะวาที เสถียร, ยอดเยี่ยม ศักดิ์ชัย, ลำภา คำพอง, เงางาม จำเนียร, พาโพพันธุ์ ฉลอง, ประจุทรัพย์ ทมนัย, เหมาะหมาย ปานฤดี, สุระศร พงษ์ศักดิ์
Date Published2015
Cityสุรินทร์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53E0039
ISBN NumberRDG53E0039
Keywordsสุรินทร์, เกษตรอินทรีย์
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53E0039