ศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทางสังคมของชุมชนบ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

Titleศึกษาวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทางสังคมของชุมชนบ้านแสงภา ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsพงษ์เสน่ห์ สนิกถา
Series Editorผสม นาฏิญา, สิทธิ์ทองหลาง ชนกภรณ์, อ้วนศิริ ปัญญาพร, - โพธิจริยาวัฒน์, พุทธรักษ์ วิเศษ, ชิดทิด สมบัติ, ผสม ศุภโชค, มั่นมา หลิน
Date Published2015
Cityเลย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53E0035
ISBN NumberRDG53E0035
Keywordsการเรียนรู้, เลย
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53E0035