รูปแบบการจัดการน้ำห้วยตึ๊กชูเพื่อการผลิตทางการเกษตรของชุมชนบ้านโคกใหญ่-โคกสามัคคี ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleรูปแบบการจัดการน้ำห้วยตึ๊กชูเพื่อการผลิตทางการเกษตรของชุมชนบ้านโคกใหญ่-โคกสามัคคี ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsทองแย้ม จิระศักดิ์
Series Editorดอกพอง รัน, สมรัตน์ แสวง, งอนสุวรรณ สุน, จันทร์ทิพย์ ทน, เบญจมาศ เฉลิมชัย, เมืองแสน ประดิษฐ์, เบญจมาศ มั่น, ยอดจักร เชย, บุตะเคียน ลำดวน, จอมคำ เลิศ, ดอกพอง ทิน, คะรัมย์ สมศักดิ์, เบญจมาศ พิทยา, จันธิราช สำราญ, ปิ่นหอม อ้วน, แก้วคำ เด่น, มนตรี ทองพูน, แสงทอง ประสพ, สารทอง ทองดี
Date Published2015
Cityศรีสะเกษ
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53E0013
ISBN NumberRDG53E0013
Keywordsการจัดการน้ำ, ศรีสะเกษ
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53E0013