การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานวัฒนธรรมเขมร ลาว กวย กรณีบ้านหอก ตำบลศรีสุข อำเภอศรีนรงค์ จังหวัดสุรินทร์

Titleการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานวัฒนธรรมเขมร ลาว กวย กรณีบ้านหอก ตำบลศรีสุข อำเภอศรีนรงค์ จังหวัดสุรินทร์
Publication TypeReport
Year of Publication2012
Authorsพาสมบูรณ์ พุทธา
Series Editorทุยาวัด สังวาล, ทองคำ อรชร, เติมงาม เรณู, ฤกษ์ดี สันทนา, เจือจันทร์ อารียา, ใจกล้า วันเพ็ญ, ใจกล้า สำรวย, ฉั่วศิริพร จันทร์จิรา, เจือจันทร์ ถนอม, มั่นยืน ฐิติพร, เติมงาม เนิน, สายสินธ์ หนู, พัตรสิงห์ นิยม, พาสมบูรณ์ ชาลี, วงเวียน พินิจ, วงเวียน ประเสริฐ
Series Titleการบริหารจัดการท้องถิ่น
Date Published2012
Cityสุรินทร์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG52E0045
ISBN NumberRDG52E0045
Keywordsกวย, ลาว, วัฒนธรรม, เขมร
Abstract

ในการวิจัยในชื่อโครงการ การค้นหารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบนฐานวัฒนธรรม
เขมร ลาว กวย กรณี บ้านหอก ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ โดยมีนายพุทธา พาสมบูรณ์ เป็นหัวหน้า
โครงการและคณะทีมวิจัยที่เป็นคนในชุมชน บ้านหอก คำถามการวิจัยหลักคือ รูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
บ้านหอกเป็นอย่างไร คำถามการวิจัยรอง คือ ๑) กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติร่วมกันในชุมชนบ้านหอกมีอะไรบ้าง
๒) แบบแผนการบริหารจัดการชุมชนบ้านหอก เป็นอย่างไร และ ๓) สามารถจัดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย
ในชุมชนบ้านหอกได้อย่างไร วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑) เพื่อศึกษากฎระเบียบ ข้อปฏิบัติร่วมกันในชุมชน
บ้านหอก ๒) เพื่อศึกษาแบบแผนการบริหารจัดการชุมชนบ้านหอก ๓) เพื่อจัดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยใน
ชุมชนบ้านหอก มีระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑ ปี ๖ เดือน (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึง เดือนธันวาคม
๒๕๕๓) มีขอบเขตพื้นที่การศึกษา ที่บ้านหอก ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ขอบเขต
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านหอก (สภาผู้นำ ๓๓) ผู้รู้ ผู้อาวุโส ตัวแทนกลุ่มองค์กร กลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน หน่วยงานราชการทั้งฝ่ายปกครองและท้องถิ่น

ผลการวิจัย และการค้นหาข้อมูลพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนบ้านหอกที่ผ่านมาชุมชนไม่ได้
มีส่วนร่วมมากนัก กฎระเบียบ ข้อตกลง รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนต่าง ๆ ไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจน
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการสืบทอดตามผู้นำชุมชน ผู้อาวุโส ทำให้คนในชุมชนบางส่วนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การออกแบบการบริหารจัดการชุมชน ไม่ค่อยตระหนักร่วมในการปฏิบัติตาม รวมถึงการไม่ค่อยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนด้วย ซึ่งถือเป็นรากฐานของประชาธิปไตยชุมชนอย่างแท้จริง

ดังนั้น ทีมวิจัยจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ค้นหาแนวทางและจัดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในชุมชนบ้าน
หอก มีการปฏิบัติการร่วมกันในการจัดทำข้อบัญญัติหมู่บ้านหอก เรื่อง การอยู่ร่วมกันของหมู่บ้านหอก บนฐาน
วัฒนธรรมเขมร ลาว กวย พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบัญญัติ และปฏิบัติตาม

โครงการการค้นหารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม บนฐานวัฒนธรรมเขมร ลาว กวย
กรณี บ้านหอก ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นโครงการที่ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้มี
การรับรองจารีต ประเพณีอันดีงามร่วมกันของชุมชนและถือปฏิบัติในครรลองเดียวกัน ให้มีการจัดระเบียบ
ชุมชน เพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการชุมชน การ
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกลไกในการจัดการความขัดแย้งในชุมชน ไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นอกเห็นใจกัน เพื่อให้เกิดการบริหารและพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม บนฐานประชาธิปไตย
ชุมชนอย่างแท้จริง.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG52E0045