รูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เอื้อต่อการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

Titleรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เอื้อต่อการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
Publication TypeReport
Year of Publication2011
Authorsวงศ์แพทย์ ฉวีวรรณ
Series Titleการศึกษากับชุมชน
Date Published2011
Institutionวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
Cityแพร่
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG51N0043
ISBN NumberRDG51N0043
Keywords(Zr, การบริการวิชาการ, การวิจัย, การสอน, การเรียน
Abstract

โครงการ รูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เอื้อต่อการบูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการสู่ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

มีวัตถุประสงค์
1. ศึกษาสภาพ ศักยภาพ องค์ความรู้ด้านการวิจัยและภูมิปัญญาของชุมชนเพื่อวางแผนการสร้างความเข้าในเรื่องการวิจัยท้องถิ่น ร่วมกันวางกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการและแผนติดตามสนับสนุนนักวิจัยในโครงการวิจัยในตำบลไทรย้อย

2. เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เอื้อต่อการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

พื้นที่การดำเนินงาน
ทำการศึกษาในชุมชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย และวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG51N0043