แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยย่าพาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Titleแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยย่าพาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Publication TypeReport
Year of Publication2011
Authorsกลางบุราณ บุญทอม
Series Editorไชยถา ไฉน, มาทา ทองสุข, หม่องน้อย ประสาน, ยศยิ่ง ทองใบ, ชุมภูแสน อุ๊ด, พรมพิจารณ์ ถาวร, แก้วมานวล สุชาติ, แสนธิ แสวง, จิโน อุทัย, กันแก้ว อุดม, มาทา คำรพ, ดาวเลิศ เรียบ, ไชยถา อำนวย, เตจะติ๊บ เสาร์, ขุ่ยอภัย สุทัศน์, บุญตันอิ่น ขันแก้ว, กัลยาวุฒิ จินดา, ปัญวงค์ษา สุคำ
Series Titleชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
Date Published2011
Cityเชียงใหม่
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG51N0024
ISBN NumberRDG51N0024
Keywordsป่าต้นน้ำ
Abstract

โครงการ แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยย่าพาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของหมู่บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5
2 เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ป่าทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมไปถึงวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูของ
หมู่บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5
3 เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจชุมชนของคนบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5
4 เพื่อพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยย่าพาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้าน
สหกรณ์หมู่ที่ 5

สถานที่ดำเนินโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ดำเนินโครงการ
1. บ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5 ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2. พื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าสองฝั่งลำห้วยย่าพาจำนวน 1,500 ไร่

กลุ่มองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มองค์กรและกลุ่มคนในชุมชน
- คณะกรรมการหมู่บ้าน
- กลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ 5
- กลุ่มเยาวชนบ้านสหกรณ์ 5
- กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสหกรณ์ 5
- คณะกรรมการอ่างเก็บน้ำสหกรณ์ 5
- สมาชิก อบต.บ้านสหกรณ์ 5
- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
2. หน่วยงาน/องค์กรภายนอกชุมชน
- หน่วยอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแม่กวง
- หน่วยพิทักษ์ป่าขุนแม่กวง
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ป่าไม้อำเภอ
- คณะทำงานโครงการพระราชดำริตำบลสหกรณ์
- สกว.แม่โจ้
- สำนักงานวิชาการ 10
- ศูนย์วนศาสตร์ป่าชุมชนเชียงใหม่
- กรมชลประทาน

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG51N0024