ศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองเหล็กบน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

Titleศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองเหล็กบน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
Publication TypeReport
Year of Publication2010
Authorsสุวดิษฐ์ สุริยะ
Series Editorยโสธรา จำรัส, ทาทอง อุษา, ไชยเสนาะ สาวิตรี, ไชยเสนาะ กัญญา, สวัสดิ์ภูมิ สมบัติ, รุ่งรักษา พิชัย, ชมจิตร ประดิษฐ์, ฐานาวิวัฒน์ ไพโรจน์, ผิวขาว บรรจง, ไชยเสนาะ ประดิษฐ์, แก้วอุไร วินัย, เทียนวิชัย ราเชนทร์, ขำเจริญ วิม, แก้วอุไร สมร, สัญญะรัตน์ นิพนธ์, ไชยเสนาะ ชาติ, ไชยเสนาะ อำนวย, สัญญารัตน์ ประกอบ, สุวรรณโชติ ประสิทธิ์, ทองสุข สถาพร, ทองสุข สถาพร, สุขเกษม ศรพงศ์, ยิ้มศรวล สัมฤทธิ์, สัจจโภชน์ เอกชัย, วรรณา นิพนธ์, ไทยหงส์ อำนวย, สาคร ไม
Series Titleศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
Date Published2010
Cityจันทบุรี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG51M0013
ISBN NumberRDG51M0013
Keywordsการเรียนรู้, โบราณคดี
Abstract

รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเหล็กบน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองเหล็กบน ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นการศึกษาข้อมูลชุมชนตามกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เช่น จากการสอบถาม พูดคุย จดบันทึก โดยอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมกับผู้รู้ในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเองเป็นหลัก เป็นต้น ส่วนข้อมูลทางโบราณคดี ทำการศึกษาจากการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยการควบคุมดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG51M0013