เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2

Titleเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
Publication TypeReport
Year of Publication2012
Authorsแสงหวัง ธนณฐ์วรรธ์
Series Editorภานนท์ บุญเกิด
Series Titleวิจัยด้านสหกรณ์
Date Published2012
Institutionมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Cityร้อยเอ็ด ,สุรินทร์ ,บุรีรัมย์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5340023
ISBN NumberRDG5340023
Keywordsข้าว, สหกรณ์
Abstract

โครงการ เครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ระยะที่ 2
มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์ "ข้าวเกิดบุญ" ให้อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบธุรกิจข้าวหอมมะลิของเครือข่ายฯภายใต้โซ่อุปทาน

3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการรักษามาตรฐานคุณภาพข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย
1. เกิดระบบธุรกิจสหกรณ์เชิงคุณค่าภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร
2. แบรด์ “ข้าวบุญเกิด” อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5340023