การพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
Publication TypeReport
Year of Publication2010
Authorsโกมุท วศิน
Series Editorเหมะนัค เหมวรรณ, รูปเลิศ วรพงศ์, แสงทอง จักรพันธ์
Series Titleการบริหารจัดการท้องถิ่น
Date Published2010
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG51E0058
ISBN NumberRDG51E0058
Keywordsองค์กรภาคประชาชน, องค์กรภาครัฐ, อุบลราชธานี
Abstract

โครงการวิจัยการพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการทำงาน ค้นหารูปแบบการสร้างความร่วมมือในการทำงาน และพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และประชาชนตำบลโพนงาม
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนตำบลโพนงาม

การดำเนินการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า อบต.โพนงามเป็น อบต.ขนาดใหญ่ที่ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคหลายองค์กร จากการศึกษาพบว่าปัญหาในการทำงานร่วมกันคือ กฎระเบียบปฎิบัติที่แตกต่างกัน การขาดการติดต่อสื่อสารกันอย่างทั่วถึงรวมทั้งความล่าช้าในการส่งต่องานจากส่วนกลางถึงส่วนภูมิภาคทำให้ไม่สามารถนำแผนงานมาเชื่อมประสานกันได้ในห้วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่

รูปแบบในการทำงานและพัฒนาแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีดังนี้ (1)การลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกชุมชนทุกหมู่บ้าน (2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรภาครัฐอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ (3)องค์กรภาครัฐสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องกฎระเบียบ
ขั้นตอนการทำงาน การติดต่องานราชการ (4) การประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน โดยอบต.โพนงามทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และ (5) การจัดทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน

การจัดทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน มีขั้นตอนการทำงาน คือ(1) การจัดตั้งคณะทำงานวิทยากรกระบวนการระดับตำบล และวิทยากรกระบวนการพัฒนาระดับหมู่บ้านเพื่อร่วมกันจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน จากนั้นนำแผนชุมชนเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนงานของ อบต.(2) ประสานงานกับหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคให้ส่งข้อมูลแผนการทำงานในพื้นที่ตำบลโพนงาม (3)ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแผนงานของ อบต. ประชาชนในตำบลโพนงาม เข้าร่วมในการจัดทำแผนงานของ อบต. (4) จัดทำแผนงานอย่างมีส่วนร่วม (5) เสนอแผนงานเข้าที่ประชุมสภา อบต.โพนงาม เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ (6) ส่งแผนงานของ อบต. ให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์แผนงานของ อบต.ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ

การสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชนตำบลโพนงาม ทำโดยประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ สิทธิผลประโยชน์และความรู้เบื้องต้นการมีส่วนร่วม ยกย่องประชาชนที่ทำดีให้รับรู้ทั่วกัน และผู้นำปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG51E0058
Alternate Title-