การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ระยะที่ 2

Titleการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ระยะที่ 2
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsแก้วส่อง บัญชร
Series Editorคำแหง มัสยา, คณิตศิลป์ บังอร, หาญไชยนะ ปาริชาติ, จุฑานันท์ พรสวรรค์, อุปัชฌาย์ จุลทัศน์, เปินสมุทร สมพร, บัวพันธ์ สุวรรณา, สอนจันทร์ วิเชียร, นามแก้ว สุกัญญา, แนวน้อย ชัยสิทธิ์, บัวศรี ภาสกร, สุวรรณนิมิตร อมร, สุทธิสา ชูพักตร์, คาดพันโน พินิจ, เสียงสนั่น บุญเสริฐ, สนั่นก้อง โกมล, ศรีชำนิ นิรัตน์, คำงาม รุ่งวิชิต, ทองทั่ว กาญจนา
Series Title-
Date Published2009
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG51E0005
ISBN NumberRDG51E0005
Keywordsงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานให้มีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ในรายงานการวิจัยนี้แบ่งเนื้อหารายงานเป็น 5 บท คือ บทที่ 1 เป็นบทนำที่กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย กระบวนการวิจัยและพัฒนา ผลที่คาดว่าจะได้รับและระยะเวลาของการวิจัย ส่วนบทที่ 2 กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล บทที่ 3 กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การพัฒนาจิตและการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บทที่ 4 กล่าวถึงผลการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบาย และบทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอ

กลุ่มบุคคลสำคัญที่ทำให้งานวิจัยนี้ได้ผลที่สมบูรณ์ คือ กลุ่มทีมวิจัยในพื้นที่ของหน่วยประสานงานต่าง ๆ ไมว่าจะเป็นหน่วยประสานงานทุ่งกุลาร้องไห้ หน่วยประสานงานเกษตรกรรมยั่งยืน จ.มหาสารคาม หน่วยประสานงานการวิจัยท้องถิ่นอุบลราชธานี โครงการวิจัยชุดนักวิชาการจ.มหาสารคาม และโครงการวิจัยชุดนักวิชาการ จ.อุบลราชธานี และหน่วยประสานงานอื่นๆ ของ
ภาคอีสานที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแผนงานด้านต่างๆ

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG51E0005