รูปแบบการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมือง จังหวัดเลย

Titleรูปแบบการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsยอดมงคล กฤษณา
Series Editorคชโคตร ยิ่งศักดิ์, ธนะบุตร สุนทรี, ดาวงษา ศรีสุดา
Series Titleการศึกษากับชุมชน
Date Published2009
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG50E0032
ISBN NumberRDG50E0032
Keywordsภาษาอังกฤษ, เลย
Abstract

โครงการ “รูปแบบการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมือง จังหวัดเลย” มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูในช่วงชั้นที่ 1

2. เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน หรือกึ่งคู่มือครูที่สามารถใช้ควบคู่ไปกับตำราการเรียนการสอนจริง

3. เพื่อพัฒนาทักษะ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถทำวิจัยการเรียนการสอนเองได้

พื้นที่ศึกษา คือ โรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ประจำการที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในช่วงชั้นที่ 1 ทุกคน และอาจารย์ประจำการที่สอนช่วงชั้นอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ของโรงเรียนบ้านน้ำภู อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG50E0032