การแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนแม่ฮักพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Titleการแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนแม่ฮักพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Publication TypeReport
Year of Publication2007
Authorsบัวชื่นบาล พรหมมินทร์
Series Editorเตชะ ธีระพันธ์, โก้กระโทก แก้ว, กลิ่นคง วิชัย, ปัญจานะ จำนงค์, ใบสุขันธ์ จำนงค์, ยาวีระ จอม, อุ้ม ปัน, สงวนสัจจพงษ์ เจริญ, บุตรแก้ว สมศักดิ์, นามเมือง สุข, จิตหาญ ประสงค์, อุ้ม จันทร์พลอย, บัวแก้วเกิด อิ่นคำ, บุตรแก้ว สุพัตรา, มหาวัน ผ่องศรี, บัวทองใส ไพศาล, บัวไพจิตดี สมัย, บุญทัน สัมมนานใจ, บัวแก้วเกิด ถนัด, จักรแก้ว โสภา, ศรีคำมา บุญยวง, เลี้ยงเชื้อ ศรัญญา, กิตติกุศล อนงค์, สวัสดิ์ ฉลอง, สายตา เนาวรัตน์, เก๋อภัย ชัยยา, ภูเรือน อนุสรา, สุปิตา ชัชวีร์, บุตรแก้ว สุปราณี, เล็นป่าน ธงชัย, ศรีสัตบุตร วัชรินทร์
Series Titleเศรษฐกิจชุมชน
Date Published2007
Cityเชียงใหม่
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG49N0011
ISBN NumberRDG49N0011
Keywordsหนี้สิน, เชียงใหม่
Abstract

โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินของคนในชุมชนแม่ฮักพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อได้ข้อมูลสภาพหนี้สินครัวเรือนในแต่ละประเด็นปัญหา

2.เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชุมชน ลดภาระหนี้สินครัวเรือนอย่างเป็นรูปธรรม

3.เพื่อบ่มเพาะฟูมฟักเยาวชน จากการเรียนรู้ปัญหาหนี้สินในครอบครัวตนเอง และภาพรวมทั้งหมดของหมู่บ้าน

4. เพื่อการพัฒนาชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข สร้างเสริมชุมชนเข้ามแข็งอย่างยั่งยืน

ผ่านการดำเนินกิจกรรมวิจัย สำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือนอยู่ 8 กลุ่มประเด็น ได้สัมภาษณ์พูดคุย กับคนหลากหลาย มาจนถึงการค้นพบสาเหตุของการเป็นหนี้ของคนบ้านแม่ฮักพัฒนา

จากข้อมูลปัญหาที่ได้มา คณะนักวิจัยมีการระดมสมองหาทางแก้ไขปัญหา กำหนดจากเข็มมุ่ง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ทดลองแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน เพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสม

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG49N0011