การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาหลักการจัดการลุ่มน้ำแม่สา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

Titleการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น:กรณีศึกษาวิชาหลักการจัดการลุ่มน้ำแม่สา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
Publication TypeReport
Year of Publication2007
Authorsฉุนรัมย์ ณรงค์พันธ์
Series Titleการศึกษากับชุมชน
Date Published2007
Institutionสถาบันราชภัฎเชียงใหม่
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG45N0047
ISBN NumberRDG45N0047
Keywordsท้องถิ่น, ปริญญาตรี, เชียงใหม่
Abstract

การศึกษาวิจัยการบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น กรณีศึกษาวิชาหลักการจัดการลุ่มน้ำ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานภาค ภายใต้การดูแลโครงการของ ศูนย์ประสานงานเพื่อท้องถิ่น ราชภัฏโพธิสัทธา (สกว.ราชภัฏ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อมุ่งหวังที่จะค้นหาหลักการและวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น เพื่อเป็นนวัตกรรมในการทำงานที่จะเข้าไปมีส่วนแก้ไขและพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านรายวิชาที่เปิดสอนของโปรแกรมวิชาต่างๆ

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG45N0047