การบริหารจัดการกลุ่มการผลิตผักปลอดสารพิษ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Titleการบริหารจัดการกลุ่มการผลิตผักปลอดสารพิษ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Publication TypeReport
Year of Publication2004
Authorsดอแสง เบญจมิน
Series Editorแก้วพนัส สวาท
Series Titleเกษตรกรรมยั่งยืน
Date Published2004
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG45N0029
ISBN NumberRDG45N0029
Keywordsผักปลอดสารพิษ, เชียงราย
Abstract

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ มุ่งที่จะศึกษาข้อมูลศักยภาพในด้านการผลิต การตลาดการรวมกลุ่ม และเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษทั้งด้านการผลิต การตลาด การระดมทุนและการบริหารจัดการกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ รวมทั้งศึกษากระบวนการและวิธีการเสริมทักษะด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ การผลิตสารจุลินทรีย์เพื่อควบคุมและป้องกันศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีการทำปุ๋ยชีวภาพ การจัดการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การขายส่ง การขายตามตลาดริมทาง และการส่งประจำ/ทำสัญญากับองค์กรที่รับซื้อ การจัดการกลุ่ม การระดมทุนและการบริหารจัดการกลุ่มและให้สมาชิกกลุ่มฝึกวางแผนการผลิต การตลาด การระดุมทุนและวางแผนการการบริหารจัดการกลุ่มของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านหนองเขียว ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รวมถึงจดบันทึกประสบการณ์และสังเกตการณ์ ด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโครงการอย่างใกล้ชิดดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG45N0029