รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมคูณ หมู่ 5 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

Titleรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมคูณ หมู่ 5 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
Publication TypeReport
Year of Publication2004
Authorsศูนย์ตรง รุ่งทิพย์
Series Editorเกตุกอ สายทอง, ปัญญา โฉม, โสภาภูมิ วิสิษฐ์, สาขา สุนันท์, วงศ์รัตนธรรม ปฏิวัติ, ลีเลียง พิมพ์ใจ, ลีเลียง ปั้นหยี, เพ็งแสงทอง ชื้น, บุญเกิด สมจิต, โพธิ์โม้ ประนอม, จุลเกษ เช้า
Series Titleเศรษฐกิจชุมชน
Date Published2004
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG45N0008
ISBN NumberRDG45N0008
Keywordsชุมชน, อุตรดิตถ์, เศรษฐกิจ
Abstract

การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมคูณ หมู่ 5 อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเดิมและศักยภาพของการบริหารจัดการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรแหลมคูณเพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรแหลมคูณ รวมทั้งการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วิธีดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้มีการศึกษาสภาพและศักยภาพชุมชนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เวทีสนทนากลุ่ม การจัดเวทีระดมความคิดการบริหารจัดการกลุ่ม
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การบริการจัดการกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ การประชุม การจัดทำบัญชีกระบวนการผลิต สถานที่ผลิต วัตถุดิบ คุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบรรจุหีบห่อ การขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา (อย.) และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และใช้รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณา

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมคูณมีรูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการแบ่งหน้าที่คณะกรรมการออกเป็นฝ่ายต่างๆ เช่น ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อและจำหน่าย ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และการตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม มีประธานเป็นผู้กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมให้แก่กลุ่มใหญ่ และกิจกรรมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มจะมีการผลิตโดยใช้แรงงานในครอบครัวและบางกลุ่มจะมีการจ้างแรงงานจากสมาชิกในกลุ่มของตนเองสะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของกลุ่มอยู่ในระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มมีการระดมหุ้น การจัดหางบประมาณจากหน่วยงานมาสนับสนุนการทำกิจกรรม มีการจัดสรรผลประโยชน์ (การปันผล)แก่สมาชิก การคิดต้นทุนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค บริการแก่สมาชิก

กระบวนการการผลิตและเทคโนโลยีกลุ่มมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่นปลาร้าผง สมุนไพรชงดื่ม น้ำพริกปลาย่าง น้ำพริกนรก ปลาร้าทรงเครื่อง และข้าวเกรียบ บางผลิตภัณฑ์มีการผลิตซ้ำซ้อน เช่นข้าวเกรียบ ปลาร้าผง สมุนไพรชงดื่ม น้ำพริก จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้ฉลากที่มีมาตรฐานอาหารและยา ( อย.) การตัดราคากันเอง และปัญหาการจัดทำบัญชีสรุปผลรายรับ รายจ่ายการทำกิจกรรม เพื่อให้กลุ่มได้มีการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงาน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การเพิ่มความรู้ การจัดทำบัญชีจะทำให้กลุ่มเกิดความเชื่อมั่นการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG45N0008