ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียน ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

Titleถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียน ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Publication TypeReport
Year of Publication2010
Authorsทองเสนอ ธีรวัฒน์
Series Editorบุกติ้ง เสาวคนธ์, นาควงศ์ ณิศรา, คงเนียม วรินทร์ลดา, โครธาสุวรรณ กัญญา, คงเพ็ชร จุฑารัตน์, มณีกาญจน์ อ้อมใจ, ทองเสนอ ดวงฤดี, มุสา ยารอน๊ะ, สงขลา ภัณฑิรา ณ
Series Titleการศึกษากับชุมชน
Date Published2010
Cityสงขลา
Typeโครงการวิจัย
Report NumberPDG52S0003
ISBN NumberPDG52S0003
Keywordsการเรียนรู้, สงขลา
Abstract

โครงการถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เป็นโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจากการค้นพบปัญหาพฤติกรรมด้านความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนศรีนครินท์วิทยานุเคราะห์ที่พบว่าลดลงจากในอดีตที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2552-2554) ซึ่งในอดีตนักเรียนของโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้แบบบูรณาการจากกลุ่มละครกระจิดริดร่วมกับคณะครู ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ “ชุมชนศึกษา” ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าศึกษาประเด็นต่าง ๆ ในชุมชนอย่างจริงจัง ค้นพบปัญหา ที่น่าสนใจในชุมชน นักเรียนได้ร่วมรณงค์ผ่านกิจกรรมการละคร เกี่ยวกับการกำจัดยุงลาย ซึ่งขณะนั้นกำลังระบาดอย่างรุนแรงในชุมชน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากการเรียนรู้ ฝึกการสัมภาษณ์ การค้นหาข้อมูล การนำเสนอข้อมูลอย่างกว้างขวาง ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก จนเป็นที่ประจักษ์นักเรียนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปร่วมการแสดงละคร ในงานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ยอมรับถึงความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ในยุคนั้น จากนั้นเหตุการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าออกของครูที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป การสอบอัตราจ้างของภาครัฐบาลที่เกิดขึ้นบ่อยซึ่งส่งผลให้ครูเอกชนมักจะเคลื่อนย้ายอยู่ตลอดเวลา ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการต้องหยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่องจึงเกิดผลกระทบที่ทำให้ความกล้าแสดงออกของนักเรียนลดลงอย่างชัดเจน จากการประเมินภายนอกของ สมศ. และพฤติกรรมความกล้าที่ครูพบเห็นด้วยตนเองในห้องเรียน ขณะที่ผลการเรียนรู้ทางวิชาการยังคงสภาพเอาไว้ได้

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG52S0003