แนวทางการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อปรับเจตคติที่ดีของผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

Titleแนวทางการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อปรับเจตคติที่ดีของผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
Publication TypeReport
Year of Publication2010
Authorsวันทวี มาลา
Series Editorพรมกสิกร วันชัย, พรมกสิกร ประภาพร, เกื้อทาน ชมพูนุช, คำเลิศ สบาไพร, จันทุบุตร สภัทร, เกื้อทาน ทินกร, มานาม พิเชษฐ์, ไชโยทา วริญญา
Series Titleการศึกษากับชุมชน
Date Published2010
Cityอำนาจเจริญ
Typeโครงการวิจัย
Report NumberPDG52E0018
ISBN NumberPDG52E0018
Keywordsการเรียนรู้, คณิตศาสตร์, อำนาจเจริญ
Abstract

โครงการวิจัย แนวทางการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อปรับเจตคติที่ดีของผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์ 1) เพี่อศึกษาเจตคติ ปัญหาสาเหตุของนักเรียนต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 2) เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แบบมีส่วนร่วม 3) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อปรับเจตคติที่ดีขอผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน
37 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling )โดยใช้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการเก็บข้อมูลภาคสนาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอข้อมูลที่ได้ร่วมปรึกษาหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนร่วมกับทีมวิจัย ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การทำงานอย่างมีระบบมีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ เป้าหมายสูงสุดของการเรียนคณิตศาสตร์ก็คือ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และการนำไปใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาวิชาชีพต่างๆ กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้มีปัญหาสาเหตุและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คือการเรียนที่ไม่เข้าใจ ครูสอนเร็วคิดตามไม่ทัน ความรู้พื้นฐานไม่แน่นพอ ครูสอนเน้นเนื้อหามากทำให้เบื่อการเรียนคณิตศาสตร์ การบ้านเยอะจึงทำให้ไม่
ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากการวิจัยได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน คือ1) รูปแบบการเรียนการสอนที่ไม่เคร่งเครียด ซีเรียด (ไม่เน้นเนื้อหามากเกินไป) การเรียนการสอนด้วยเพลง เกม การนำนิทานมาร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมทักษะการจำบทนิยามหรือสูตรการคำนวณ การสอนต้องพยายามพูดตลกๆ แทรกเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน 2) รูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์หรรษาเพื่อเพิ่มเจตคติของนักเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศและกระตุ้นการเรียนคณิตศาสตร์ ร่วมกับคณะครูและวิทยากร 3) การจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อประกอบการเรียนโดยเน้นที่การทำงานร่วมกันเป็นทีม
ในการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

จากการจัดกิจกรรมและลงพื้นที่ทำการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ด้านนักเรียน นักเรียนมีความกล้าที่จะสอบถามคุณครูในเรื่องที่เรียนไม่เข้าใจนักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้น จากที่ไม่ค่อยที่จะสนใจเรียน มีความขยันทำการบ้านและแบบฝึกหัดที่ครูมอบหมายให้ทำดีนักเรียนบางคนที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยก็เข้าห้องเรียนกับเพื่อน มีความเอาใจใส่ตั้งใจเรียนมากขึ้นกว่าเดิม นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และดีใจที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างนี้ทำให้ไม่เบื่อหน่ายการเรียน ด้านครูผู้สอน ครูมีแรงจูงใจในการสอนมากขึ้น มีความเอาใจใส่นักเรียน ครูมีความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ได้มีการเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ มีวิธีสอนที่แปลกใหม่ ครูมีการเสริมแรง การให้กำลังใจเวลาที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดไม่ถูก การเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง

ด้านผู้ปกครอง รู้สึกดีใจมากที่มีงานวิจัยมาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนักเรียนภูมิใจที่ครูดูแลเอาใจใส่การเรียนของนักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม อยากให้มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนของนักเรียนแบบนี้มากๆ ผู้ปกครองนักเรียนบางท่านไม่เคยทราบผลการเรียนของนักเรียนรู้แต่ว่ามาโรงเรียน จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนการเรียนผลการเรียนของนักเรียน ผู้ปกครองเอาใจใส่การเรียนของลูกหลานมากขึ้น โดยการติดตามผลการเรียนและถามไถ่ว่าวันนี้มีการบ้านวิชาอะไรบ้าง ถ้ามีก็จะดูสมุดการบ้านที่ได้ ดีใจที่ลูกมีผลการเรียนที่ดีๆ จากการที่มีการจัดกิจกรรมและมีงานวิจัยเกิดขึ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้รูปแบบการร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งตัวนักเรียนเอง ด้านครูผู้สอน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ การจัดกิจกรรมแบบร่วมมือนี้จะต้องมีการดำเนินต่อไป

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG52E0018