แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงสู่การเป็นองค์กรจัดการตนเอง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

Titleแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงสู่การเป็นองค์กรจัดการตนเอง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
Publication TypeReport
Year of Publication2008
Authorsกลางประพันธ์ วิมล
Series Editorธิอินโต บุญยืน, สมพุฒิ สมศรี, ไชยวงค์ สุวรรณ, รุ้งแก้ว เทพวรรณ
Series Titleเศรษฐกิจชุมชน
Date Published2008
Cityเชียงใหม่
Typeโครงการวิจัย
Report NumberPDG50N0004
ISBN NumberPDG50N0004
Keywordsชุมชน, เชียงใหม่, โครงการพระราชดำริ
Abstract

การวิจัยเรื่อง การสร้างองค์กรจัดการตนเองของกลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาการจัดการตนเองระดับการจัดการตนเองของกลุ่มอาชีพ ปัจจัย เงื่อนไขที่ส่งผลต่อการจัดการตนเองของกลุ่มอาชีพ และกระบวนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองที่สูงขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลหลักคือ สมาชิกในกลุ่มอาชีพที่ศึกษา รวบรวมข้อมูลพร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รู้ การเรียนรู้จากภายนอก และการถอดบทเรียน

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG50N0004