การใช้สารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไก่ไข่

Titleการใช้สารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไก่ไข่
Publication TypeReport
Year of Publication2010
Authorsส่งเสริม อรประพันธ์
Series Editorพงษ์มณี ขุนพล, พลายบุญ อรรถวุฒิ
Series Titleสมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต
Date Published2010
Institutionมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5120042
ISBN NumberRDG5120042
KeywordsTBARS, คอเลสเตอรอล, คุณภาพไข่, สมรรถภาพการผลิต, สารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน, เคอร์คูมินอยด์, ไก่ไข่
Abstract

การศึกษาผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไก่ไข่ภายใต้ความหนาแน่นที่แตกต่างกัน ใช้แผนการทดลองแบบ 3 x 2 แฟคทอเรียล เพื่อทดสอบปัจจัยทดลอง 2 ปัจจัย ได้แก่ การเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันที่มีระดับของเคอร์คูมินอยด์ 0, 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของอาหาร และความหนาแน่นของการเลี้ยงไก่ไข่ในกรงตับ 2 และ 3 ตัวต่อกรง (พื้นที่ในการเลี้ยง 600 และ 400 ตารางเซ็นติเมตรต่อตัว ตามลำดับ) ใช้ไก่ไข่สายพันธุ์ Hisex Brown เพศเมีย จำนวน 300 ตัว อายุ 18 สัปดาห์ แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 5 ซ้ำ ซ้ำละ 4 กรง ไก่ไข่ทั้งหมดถูกเลี้ยงในโรงเรือนปิดที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยไอน้ำ บันทึกการให้ผลผลิตและคุณภาพไข่ทั้งหมด 5 ช่วงการทดลองช่วงละ 28 วัน ผลการทดลองพบว่า การเลี้ยงไก่ไข่ภายใต้ความหนาแน่นในกรงสูงส่งผลต่อการลดลงของปริมาณอาหารที่กินต่อตัวต่อวัน อัตราการให้ผลผลิตไข่ต่อจำนวนแม่ไก่มีชีวิต อัตราการให้ผลผลิตไข่ต่อจำนวนแม่ไก่เริ่มทดลอง อัตราการเลี้ยงรอด และมวลไข่เฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่ไม่มีผลต่อน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลง ปริมาณอาหารที่กินต่อน้ำหนักไข่ 1 กิโลกรัมปริมาณอาหารที่กินต่อผลผลิตไข่ 1 โหล น้ำหนักไข่เฉลี่ยต่อฟอง คุณภาพไข่ และระดับคอเลสเตอรอลในซีรั่มและในไข่แดง สำหรับค่า thiobarbituric acid reactive substances (TBARs) ในซีรั่มพบว่า ไก่ที่เลี้ยงจำนวน 3 ตัวต่อกรงมีแนวโน้มที่จะมีค่าเฉลี่ย TBARs ในซีรั่มตลอดการทดลองสูงกว่าไก่ที่เลี้ยงจำนวน 2 ตัวต่อกรง (P=0.1706) ในขณะที่การเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในอาหารช่วยเพิ่มความเข้มของสีไข่แดง และส่งผลต่อการลดลงของค่า TBARs ในซีรั่มอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) แต่ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และระดับคอเลสเตอรอลในซีรั่มและในไข่แดง (P>0.05)

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5120042
Alternate TitleThe use of crude extract from Curcuma longa L. in layer diet