จำนวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ในอนาคต และความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุ

Titleจำนวนแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา ในอนาคต และความต้องการแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสำหรับภาวะสังคมผู้สูงอายุ
Publication TypeReport
Year of Publication2010
Authorsโพธิปิติ ธนะพงษ์
Series Titleมิติทางเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
Date Published2010
Institutionจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5210022
ISBN NumberRDG5210022
KeywordsAging Economy, Migrants, Substitutions, Thailand
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการใช้แรงงานต่างด้าวเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการลดลงของผลผลิตอันเกิดจากภาวะสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยได้คาดการณ์จำนวนแรงงานต่างด้าวในอนาคตด้วยแบบจำลองแรงโน้มถ่วงว่าแรงงานต่างด้าวจะเพิ่มขึ้นปีละ 3.6 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 6 ล้านคน ในปีพ.ศ.2572 และได้ประมาณความสามารถในการทดแทนกันระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวด้วยฟังก์ชันการผลิตในระดับจังหวัดของประเทศไทยในรูปค็อบดักกลาส พบว่าแรงงานต่างด้าว 1 คนมีความสามารถเท่ากับแรงงานไทย 0.58 คน นอกจากนี้ จาการซิมมูเลชันภายใต้แบบจำลองการเจริญเติบโตโซโลว์และแรมซี พบว่า แรงงานต่างด้าวไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการลดลงของ GDP ต่อหัวได้ในช่วง 40 ปีข้างหน้า ทั้งนี้เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพการผลิตต่ำกว่าแรงงานไทย อีกทั้งแรงงานต่างด้าวทำให้สัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานต่ำลง

The objective of this research is to study the potential of using immigrants in alleviating the aging problem in Thailand. Using gravity model, we forecast that immigrants will increase 3.6 percent per year and will reach 6 million in 2029. Using provincial data to estimate a production function, we find that one immigrant is equal to 0.58 Thai workers. From our simulation results, we find that immigrants cannot help with the decrease in per capita GDP during the next 40 years because immigrants are less productive than Thai workers, and the increase in immigrants will decrease capital-labor ration.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5210022
Alternate TitleThe Number of Unskilled Migrant Worders from Myanmar, Lao and Cambodia in the Future and the Demand fo Migrants for the Aging Society