การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย

Titleการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย
Publication TypeReport
Year of Publication2010
Authorsพิศาลวานิช อัทธ์
Series Editorเปรมศรีรัตน์ ทัศสุรีย์, ปิ่นจินดา ศุภรัตน์, ชัยวิจิตมลากุล พูนทวี, สุมานนท์ พรพงศ์
Series Titlelogistic
Date Published2010
Institutionมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5150022
ISBN NumberRDG5150022
KeywordsInput-Output Table of Logistics, ตารางปัจจัยการผลิต, โลจิสติกส์
Abstract

โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย (The Construction of Input-Output Table of Logistics in Thailand: I/O Logistics) สามารถแสดงการใช้วัตถุดิบในการผลิตของกิจกรรมต่างๆ และการการจายผลผลิตหรือบริการของกิจกรรมโลจิสติกส์ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

1) สร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ปี 2549
2) วิเคราะห์โครงสร้างด้านโลจิสติกส์ของกิจกรรมการผลิตของไทย
3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านต้นทุนโลจิสติกส์ของภาคการผลิตของไทย ทั้งการผลิตในระดับต้นน้ำและปลายน้ำ
4) เติมเต็มองค์ความรู้ด้านการคำนวณและวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การคำนวณตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ ปี 2549 นี้ในลำดับแรกเป็นการรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิที่นำมาใช้ในการคำนวณนั้นได้จากการสำรวจภาคสนามผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทั่วประเทศจำนวน 3,000 ตัวอย่างร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ส่วนข้อมูลทุติยภูมินั้นประกอบด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2543 ขนาด 58 กิจกรรมการผลิต และข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์

ในลำดับถัดไปเป็นการคำนวณตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ในปี 2549 โดยเริ่มจากการปรับตารางปัจจัยการผลิตผลผลิตปี 2543 เป็นปี 2549 หลังจากนั้นทำการแยกกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ออกจากกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศ ขนาด 58 กิจกรรม คือ กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าและก๊าซ (รหัส 045) กิจกรรมการขนส่ง (รหัส 051) และกิจกรรมบริการไปรษณีย์โทรเลขและการสื่อสาร (รหัส 052) เนื่องจากกิจกรรมการผลิตทั้ง 3 กิจกรรมนี้มีรายละเอียดของกิจกรรมโลจิสติกส์และมิใช่โลจิสติกส์รวมกันอยู่ จากนั้นเมื่อแยกกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ออกจากกิจกรรมทั้ง 3 นี้เสร็จสิ้นแล้ว จะได้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่ได้จะมีขนาด 89 กิจกรรม โดยมีกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ทั้งสิ้น 25 กิจกรรม

จากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ปี 2549 พบว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2549 มีมูลค่าเท่ากับ 747,369.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.53 ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ปี 2549 ณ ราคาประจำปี และหากจำแนกออกเป็นประเภทของกิจการด้านโลจิสติกส์แล้ว จะพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 9.47 ต่อมูลค่า GDP เป็นต้นทุนที่เกิดจากการขนส่ง คิดเป็นมูลค่า 742,187.9 ล้านบาท ทั้งการขนส่งทางบกที่มีมูลค่าการใช้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.23 ต่อมูลค่า GDP ของประเทศ โดยเฉพาะการขนส่งโดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมากกว่า 1,600 กิโลกรัม ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับสองคือ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ร้อยละ 2.93 ต่อมูลค่า GDP ของประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการใช้บริการกิจการตัวแทนผู้ส่งออก และบริการบุคคลที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 1.66 และ 0.51 ต่อมูลค่า GDP ของประเทศตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากกิจการทั้ง 2 ข้างต้น เป็นกิจการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ผลิตในการส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการผลิตในขนาดกลางจนถึงขนาดเล็กที่มีความจำกัดในเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี และบุคลากร ทำให้ต้องใช้บริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เป็นต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางน้ำและทางอากาศ มีมูลค่ามากเป็นอันดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 1.68 และ 0.37 ตามลำดับ สำหรับต้นทุนการบริหารคลังสินค้าของประเทศไทย ปี 2549 พบว่ามีมูลค่า 5,181.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.07 ต่อมูลค่า GDP ของประเทศ

นอกจากนั้นทางคณะผู้วิจัยได้จัดทำโปรแกรม IOLOP (Input-Output of Logistics Program) ที่สามารถวิเคราะห์วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและแหล่งที่มาของรายได้ของกิจการขนส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง (หรือที่เรียกว่ากิจกรรมโลจิสติกส์) รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีต่อกิจการโลจิสติกส์ด้วย

The project for The Construction of Input-Output Table of Logistics in Thailand: I/O Logistics that can show the use of raw materials in the production process of various Activities and their production distribution or service, obtaining the following purposes

1) Creating a Logistics input-output table for the year 2549.
2) Analyzing the Logistics structure of Thai production activities.
3) Presenting the policy concerning Logistics costs of Thai production sector in both upstream and downstream.
4) Enhancing the knowledge of calculating and analyzing of Thai Logistics costs.

The calculation of an Input-Output Table of Logistics for the year 2549 is done by at first collecting an information which is consisted of a primary and secondary data of which a primary data has been acquired by field surveys and interviews in dept from Logistics entrepreneurs all over the country. As for a secondary data which is consisted of an Input-Output Table in Thailand for the year 2543 at 58 Production Activities and other data relating to Logistics Activities from various officials.

The latter is a calculation of a Logistics input-output table for the year 2549 and is done by adjusting an Input-Output table for the year 2543 to become a table of the year 2549 then selecting Logistics Activities from the existing Activities in an Input-Output table at 58 Activities. Those are Electricity and Gas (code 045), Transportation (code 051) as well as Postal services and Communication (code 052) which of the three Activities obtain a Logistics Activities detail and not a Logistics detail itself. Since Logistics Activities are being separated from the three Activities mentioned then an Input-Output table at 89 Activities is derived with 25 Logistics Activities in total.

From the Logistics Input-Output table for the year 2549 shows that the costs of Logistics is valued at 747,369.1 million Bahts or 9.53 percent to GDP for the year 2549 at the annual price. If Logistics trades are being categorized then 9.47 percent to GDP becomes costs of a transportation whose value is 742,187.9 million Bahts whereas Land Transportation Service being the most used amounting 4.23 percent to GDP especially large trucks weighting more than 1,600 kilograms. The second most used Logistics service is the Service derived from Land Transportation amounting 2.93 to GDP and most of which are the services of export agents. The third being the service of a third party amounting 1.66 and 0.51 to GDP respectively and the two mentioned trades are being an enterprise supporting those who export to consumers both locally and internationally thus it is necessary to the small and medium manufacturers whose capital investment, technology and personnel are limited. Apart from that the costs for the Sea and Air Logistics are being lesser valued items amounting 1.68 and 0.37 respectively and the costs of Trading Stock in Thailand for the year 2549 is valued 5,181.1 million Bahts or amounting 0.07 to GDP.

Besides the team of researches have developed a program IOLOP (Input-Output of Logistics Program) that can analyze the structure of costs and income sources of the Transportation Trades and related enterprises (this can be termed as Logistics Activities) and it can also analyze the effects on the external factors that affecting Logistics businesses.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5150022
Alternate TitleThe Contruction of Input-Output Table of Logistics in Thailand: I/O Logistics