การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ และไมโตรคอนเดรียมาร์เกอร์

Titleการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือโดยใช้ไมโครแซทเทลไลท์ และไมโตรคอนเดรียมาร์เกอร์
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsเมฆฉาย ศุภมิตร
Series Editorชมเดช สิริวดี, งานวงศ์พาณิชย์ กรกฎ
Series Titleการผลิตโคพื้นเมือง
Date Published2009
Institutionมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Cityเชียงใหม่ ,ลำปาง ,ลำพูน ,แพร่
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5020005
ISBN NumberRDG5020005
KeywordsD-loop, diversity, genetics, Marker, microsatellite, mitochondrial DNA, ความหลากหลาย, พันธุกรรม, มาร์คเกอร์, ไมโครแซทเทลไลท์, ไมโตคอนเดรีย
Abstract

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคพื้นเมืองไทยในเขตภาคเหนือ จำนวน 5 แหล่ง (เชียงใหม่ แพร่
ลำพูนลำปาง และพิษณุโลก) และโคขาวลำพูน ถูกวิเคราะห์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ไมโครแซทเทลไลท์ และ
ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของไมโตรคอนเดรียในบริเวณ D-loop ผลการศึกษาพบว่าไมโครแซลเทลไลท์ของ
โคพื้นเมือง จำนวน 20 ตำแหน่ง มีอัลลีลทั้งหมด 119 อัลลีล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.95 อัลลีล/ไพร์เมอร์ โดยมีค่า
heterozygosity เฉลี่ยเท่ากับ 0.426+0.306 และมีค่าระยะห่างทางพันธุกรรม (genetic distance) เฉลี่ยเท่ากับ
0.136+0.046 ข้อมูลไมโครแซทเทลไลท์ สามารถแบ่งกลุ่มโคพื้นเมืองในเขตภาคเหนือออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
1 โคพื้นเมืองในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และแพร่ และกลุ่ม 2 โคพื้นเมืองในเขตจังหวัดลำพูน ลำปาง และพิษณุโลก
และโคขาวลำพูน สำหรับข้อมูลความผันแปรของลำดับนิวคลีโอไทด์ mtDNA (D-loop) ของโคพื้นเมืองในเขต
ภาคเหนือ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มที่เหมือน และแตกต่างจากโคพื้นเมืองจากเอเชียใต้) จากผล
การศึกษาในครั้งนี้บ่งชี้ได้ว่า โคพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ มีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกันสูง โดยโค
พื้นเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่ มีความใกล้ชิดกับโคพื้นเมืองจากจังหวัดแพร่ มากกว่าโคพื้นเมืองจากจังหวัดลำพูน
ลำปาง พิษณุโลก และโคขาวลำพูน ตามลำดับ นอกจากนี้โคพื้นเมืองในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่มีพันธุกรรมของ
mtDNA (D-loop) แตกต่างจากโคพื้นเมืองจากแถบภูมิภาคเอเชียใต้ ยุโรป และแอฟริกา อย่างชัดเจน

Genetic diversity of northern Thai native beef cattles from 5 locations (Chiang Mai, Phrae,
Lamphun, Lampang and Pitsanulok) and White Lamphun cattle breeds was analysed by using
microsatellite markers and mitochondrial DNA (D-loop) sequence. A total of 119 alleles of 20
microsatellites were detected in Thai native cattles and the mean number of alleles was 5.95 per
locus. An average heterozygosity and genetic distance among of northern Thai native cattles were
0.426+0.306 and 0.136+0.046, respectively. Genetic variation based on microsatellite markers, Thai
native cattles could be divided into 2 groups: (1) Chiang Mai and Phrae Thai native cattles and (2)
Lamphun, Lampang, Pitsanulok and White Lamphun cattle breeds. Moreover, the mtDNA (D-loop)
nucleotide sequence of the northern Thai native cattles are clearly separated into 2 groups (similar
and non-similar to southern Asia cattle breeds). Results indicated that Thai native cattles are highly
genetic similarity. The Chiang Mai cattles are closely related to Phrae cattles, but are separated from
the Lamphun, Lampang, Pitsanulok cattles and White Lamphun cattle breeds, respectively.
Additionally, the mtDNA (D-loop) sequence of the most northern Thai native cattles are distinguished
from southern Asia, European and African cattle breeds.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5020005
Alternate TitleAnalysis of Genetic Diversity of Northern Thai Native Beef Cattle by Microsatellite and Mitochondrial markers