การศึกษากลยุทธ์ทางด้านราคาของการท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้การศึกษากลยุทธ์ทางด้านราคาของการท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้

Titleการศึกษากลยุทธ์ทางด้านราคาของการท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้การศึกษากลยุทธ์ทางด้านราคาของการท่องเที่ยวในกลุ่มอีสานใต้
Publication TypeReport
Year of Publication2008
Authorsปาโนรัมย์ ปรีชา
Series Titleการพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน
Date Published2008
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Cityบุรีรัมย์ ,สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ ,ชัยภูมิ ,นครราชสีมา ,อุบลราชธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4950063
ISBN NumberRDG4950063
Keywordsกลยุทธ์ด้านราคา, ท่องเที่ยว, อีสานใต้
Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อทราบถึงสภาพทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน 2) เพื่อทราบถึงกลยุทธ์ในการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางและยุทธศาสตร์พึ่งพาเสริมสร้างความเข็มแข็งการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิง
พื้นที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืนโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ผู้วิจัยได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวเพื่อสำรวจข้อมูลในการทำวิจัย 6 ผลิตภัณฑ์ด้วยกัน ได้แก่ 1) โรงแรม 2) โฮมสเตย์
3) รีสอร์ท 4) บริษัทนำเที่ยว 5) ร้านขายของที่ระลึก และ 6) ร้านอาหาร ใน 6 จังหวัด (นครราชสีมา,
บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และชัยภูมิ) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจนั้นมีจำนวน
ทั้งหมด 500 คน ผลการศึกษาพบว่า คำถามการวิจัยข้อที่ 1 สภาพทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร จากการเก็บข้อมูลพบว่า สภาพทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวจะแตกต่างกันในด้านสถานที่ กล่าวคือ เป็นเมืองเศรษฐกิจดีหรือไม่ เมืองเศรษฐกิจดีนั้น
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่ทั้งสองเมืองค่อนข้างจะมีราคาของผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวบางชนิดสูง เช่นโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ แต่ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวชนิด
อื่นจะมีราคาที่เหมือน ๆ กัน กล่าวคือ ผ้าไหม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว คำถามการวิจัยข้อที่ 2
กลยุทธ์ทางด้านราคาของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร ซึ่งในคำถามข้อนี้ ผู้วิจัยได้แบ่ง
ประเด็นของการศึกษาเอาไว้ 2 รูปแบบ กล่าวคือ รูปแบบที่ 1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การตั้งราคาของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเป็นอย่างไร จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่มีอิทธิพล
ได้แก่ ต้นทุนการผลิต และภาพลักษณ์ของกิจการ ปัจจัยภายนอกได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ และกลุ่ม
ลูกค้าป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการตั้งราคาที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เลือกมากที่สุดก็คือ มุ่งรายได้ มุ่ง
กำไร มุ่งด้านสังคม และมุ่งสร้างภาพลักษณ์ การคาดคะเนอุปสงค์นั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวทำการการสำรวจอุปสงค์ก่อนที่จะดำเนินกิจการ ส่วนความไวของราคาที่มีต่อ
ผู้บริโภคนั้น ส่วนมากจะมองตรงกันทั้งหมดคือ เมื่อตั้งราคาขึ้นมาแล้วราคาสินค้าที่ตั้งนั้นจะมี
อิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อมากที่สุด ในรูปแบบที่ 2 กลยุทธ์เชิงราคาของแต่ละผลิตภัณฑ์นั้น ส่วน
ใหญ่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเลือกใช้กลยุทธ์ราคาโดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านนโยบายการตั้งราคานั้น
เลือกใช้ การตั้งราคา ณ ระดับราคาตลาด เพราะจะเกิดประโยชน์มากต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ และส่วน
ที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการเลือกใช้บริการของลูกค้าก็ได้แก่ การให้บริการ ในด้านการเลือกตั้ง
ราคาแบบราคาเดียวหรือตั้งราคาแบบหลายระดับ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ดังนี้คือ ช่วงโปรโมทสินค้า
ใหม่ ฤดูกาล เศรษฐกิจ ในด้านการกลยุทธ์การตั้งราคาตามสายผลิตภัณฑ์นั้น เจ้าของผลิตภัณฑ์จะ
เลือก การตั้งราคาในรูปแบบที่แตกต่างกันด้านขนาด ในด้านการตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์
เจ้าของผลิตภัณฑ์เลือกใช้กลยุทธ์หลายอย่างได้แก่ การตั้งราคาตามเขต การตั้งราคาจากจุดฐานที่
กำหนด ในด้านการให้ส่วนลดนั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์ มีการให้ส่วนลดตามฤดูกาล และส่วนลด
ทางด้านการค้า มากที่สุด การตั้งราคาสำหรับสินค้าใหม่ เจ้าของผลิตภัณฑ์มักจะเลือกการตั้ง
ราคาในระดับที่ต่ำกว่าตลาดเพื่อเจาะตลาด ในด้านการตั้งราคาสำหรับสินค้าที่เสื่อมความนิยม
เจ้าของผลิตภัณฑ์เลือกใช้การตั้งราคาตามระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ หรือสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และการตัดสินใจเลือกราคาขั้นสุดท้าย กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์เลือกใช้วิธีการตั้งราคา
โดยดูทิศทางนโยบายของบริษัทเป็นหลัก
ส่วนแนวทางในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น ควรมีดังนี้คือ 1) สร้างเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะของทัวร์ 2) ให้หน่วยงานราชการโดยเฉพาะ ททท.ทำ
หน้าที่เป็นผู้เชื่อมประสานหลัก 3) ควรมีกองทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเช่น
มีการจัดอบรม ประชุมหรือจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อประชุมวางแผนหรือกำหนดนโยบาย
ต่าง ๆ 4) ในจังหวัดบุรีรัมย์นั้น ควรมีการเปิดทำการค้ากับประเทศกัมพูชา ที่บ้านสายตะกู อำเภอ
บ้านกรวด จึงจะสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านได้
คำหลัก (Keywords)
กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการออกแบบหรือการดำเนินงานให้เหมาะสมต่อการกำหนดจุดหมาย
ปลายทางของธุรกิจในอนาคต หรือสิ่งที่ธุรกิจต้องการจะเป็นไปในอนาคต
กลยุทธ์ทางด้านราคา หมายถึง แนวคิด ทฤษฏี วิธีการออกแบบหรือแนวทางในการตั้งราคา
ในทางเศรษฐศาสตร์และทางด้านการตลาด เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม โดยมุ่งให้
เกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคมากที่สุดและมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดพร้อมกับได้รับกำไรสูงสุด
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว หมายถึง ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ซึ่งหากจัดเป็น
ประเภทอาจแบ่งได้ในลักษณะดังนี้ ประเภทที่ 1 ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
สถานท่องเที่ยว , ประเภทที่ 2 ประเภทที่พักได้แก่ โรงแรม, โฮมสเตย์, รีสอร์ท, ประเภทที่ 3 ประเภท
คมนาคม ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว, บริษัทการบิน, การขนส่งภาคพื้นดิน ประเภทที่ 4 ประเภทอาหารและ
ร้านค้า ได้แก่ ภัตตาคาร, ร้านอาหาร, ร้านขายของชำ, ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
คณะผู้วิจัยได้จำกัดขอบเขตในการศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 6 ประเภทใน 6 จังหวัด
กล่าวคือ โรงแรม, โฮมสเตย์, รีสอร์ท, บริษัทนำเที่ยว, ภัตตาคาร, และร้านขายของที่ระลึก
อีสานตอนใต้ หมายถึง กลุ่มจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตอีสานตอนใต้ของประเทศไทย ประกอบไปด้วย
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด
ชัยภูมิ

The objectives of this research were to study 1) the nature of tourism products at the
present 2) the pricing strategies of tourism products 3) the tendency and policy
strengthening stably the strong of local tourism management with the neighbor country.
The researcher selected 6 tourism products of 6 provinces (Nakonrajsima, Buriram, Surin,
Srisaket, Ubonrajtani and Chaiyaphoom) as 1) Hotel 2) Home Stay 3) Resort 4) Tourism
Company 5) Souvenir shop 6) Food shop. The examples used in this research were as
500 persons. The results was found that the nature of tourism product price was specified
as difference because of the place, which if it was the economic city, the price of tourism
products would be expensive, if it was the non-economic city, it was cheap price; the
economic city was as Nakonrajsima, Ubonrajtani, where the high price of tourism product
was as Hotel, Resort and Home Stay. Other tourism products were the same price as
Souvenir shop, Food shop and Tourism Company. For the pricing strategy of tourism
product entrepreneurs, the researcher was categorized as 2 main questions, that is, first
question was the factors influencing to determine the price of tourism products; internalfactors
were as cost of production, image of business, external-factor as the economic
situation and the targeted consumers. The objective of pricing was as; the income, profit,
society, and making of image. For the expectation of demand, the entrepreneur not mostly
explored the demand before pricing. For the effect of price toward to the customer’s
feeling, the entrepreneur had mostly same opinion as when the price was determined, it
would effect more to the customer’s expenditure. In second question, the result of
research was found that the entrepreneur used the market price, because it had the
advantage to their business; however the only servicing took place the difference of this
business. They maybe chose single price or multiple prices depending on the situation as
promotion of new goods, Season, economic. In the strategy of pricing along with the
product, they used the pricing of different size. For the discount, they used the discount
along with the season and trade discount. For the new goods, they used lower price than
the market. For the depreciation goods, they used the price along with the time of working
or the situation of goods. For the selection of final pricing, they used the pricing intending
the policy of company.
For the tendency supporting the tourism with the neighbor country, it should be
as; 1) it should make the network of tourism with the neighbor country in the model of tour,
2) the government office such as Thailand Tourism Office was the main cooperation, 3) it
should have the fund for developing the tourism such as training, meeting, and it should
have the determination of different policy, 4) In Buriram the government should open free
trade with Cambodia at Saitakoo Village, Amphur Bankruad, because it should cooperate
with the neighbor country.
(Keywords)
Strategy means that how to design or proceed for proper business in the future, or
the Need of Business in the future
Pricing Strategy means that the concept, theory, method or tendency of pricing in
economics and marketing and how to apply it with Business intending the satisfaction of
consumers and how to increase the cost with highest profit
Tourism Products mean that the kind of tourism products, which it can be classified
into different kinds as 1) the kind of tourism attraction as tourism place 2) the kind of
recreation as Hotel, Home Stay, Resort etc, 3) the kind of transportation as the tourism
company, airline company, transportation company etc, 4) the kind of food and shop as
restaurant, food shop, grocery, etc,. In this research, researcher collected the data only
from 6 products as Hotel, Home Stay, Resort, Tourism Company, Restaurant and Souvenir
Shop
The Lower Northeastern Part of Thailand means 6 provinces of the Lower
Northeastern Part of Thailand as Nakonrajsima, Buriram, Surin, Srisaket, Ubonrajtani and
Chaiyaphoom

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4950063
Alternate TitleA Study of Tourism Price Strategy in The Lower Northeastern Part of Thailand