โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ

Titleโครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ
Publication TypeReport
Year of Publication2006
Authorsศิริสัมพันธ์ ทศพร
Series Editorปิติพัฒน์ ศุภมิตร
Date Published2006
Institutionจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4610006
ISBN NumberRDG4610006
Keywordsระบบการบริหารราชการของไทย
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ

1. เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการทั้ง 6 แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและข้อจำกัด โอกาส และศักยภาพในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อศึกษาทางเลือกและเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมของระบบการบริหารราชการของไทยในต่างประเทศ
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปรับตัวของภาครัฐของไทย ในมิติที่เกี่ยวข้องการการดำเนินวิเทโศบาย และความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์ ที่รัฐต้องเผชิญกับการแข่งขันและสภาพแวดล้อมที่เรียกร้องให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา

สาระสำคัญของการวิจัยนี้ นอกเหนือจากการแสดงผลการประเมินโครงการนำร่องเอก
อัครราชทูตแบบบูรณาการทั้ง 6 ประเทศ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการอธิบายให้เห็นถึงแรงผลักดันด้านต่าง ๆ ที่สร้างผลกระทบและความจำเป็นให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวในด้านการบริหารราชการในต่างประเทศ พร้อมทั้งศึกษาประสบการณ์การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐในด้านการต่างประเทศของประเทศอื่น ๆ เพื่อหาบทเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีของแนวทางการบริหารงานในด้านดังกล่าว รวมทั้งการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มทั่วโลกที่กระแสโลกาภิวัตน์ การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการขยายตัวของประเด็นปัญหาข้ามชาติ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักการทูต และการดำเนินงานด้านการทูต

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4610006