บทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร

Titleบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร
Publication TypeReport
Year of Publication2007
Authorsเอี่ยมละมัย สุณีรัตน์
Series Editorวชิราภากร ฉลอง, เรืองไพบูลย์ สินชัย, ไชยพาน จิตศักดิ์, วังตาล อดุลย์
Date Published2007
Institutionมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Typeโครงการวิจัย
Report NumberPDG4920005
ISBN NumberPDG4920005
Keywordsอุตสาหกรรม, เกษตรกร, โคนม
Abstract

Thai dairy farming has been carried out over 50 years. It was initially supported by the Thai government, successfully developed and then became the leader for dairy industry in Southeast Asia. However, Thai people still consume a little of milk, thus slowly increasing the consumption rate. Cost of producing raw milk in Thailand is dramatically increasing particularly in the recent year that petrol price continuously elevated. In such situation, every sector in Thai dairy industry needs to improve their overall competitive strength in terms of productive efficiency and qualitative standard to survive in this business. To get the competitive position of Thai dairy industry, cost reduction and quality improvement are considerable opportunities, which may draw investors’ attention to invest for absorbing increased volumes of local raw milk. The government and dairy cooperatives must also provide fair competition and incentive for higher milk quality and cost efficiency.

There are few advantages of Thai dairy industry including the school milk program that demands a large amount of local raw milk, and a fixed milk price with minor changes of raw milk based on its quality. However, for milk processors, fixed price of raw milk could also be a weak point for a fair competition.

No matter how, the disadvantage of Thai dairy industry is high cost of farming that mainly come from feeding cost, efficient dairy farm, quality management, and standard hygiene of raw milk. It was also found that annual growing rate of Thai dairy market was only 1% while local milk production was 4%. Apparently, promoting generic dairy consumption and improving image of local fresh milk are not strongly involved by the government and dairy processors. To solve this problem, the milk collection cooperatives have to play a more active role in educating farmers with an aspect of farm management and in linking payment systems to meet market requirement. Dairy extension, veterinarian, and inseminators are currently limited in number and not extremely enough for dairy cooperatives and farm services especially dairy record, regarding herd health and production management, which are needed to be intensively fulfilled to bring out the information for the National Breeding Improvement. From now on, what dairy industry needs to do is very challenging. Dairy cooperatives, the government, private sectors, and researchers need to collaborate on dairy efficiency and government policy to support sustainable dairy industry.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4920005