การพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียน ระยะที่ 2 : การพัฒนาต้นแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการขยายเครือข่าย

Titleการพัฒนาเชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียน ระยะที่ 2 : การพัฒนาต้นแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการขยายเครือข่าย
Publication TypeReport
Year of Publication2005
Authorsวงศ์ภิรมย์ศานติ์ ยงยุทธ
Series Editorเอราวรรณ์ ประวิต, ทรัพย์สมบูรณ์ จงกล, เหลืองอังกูร นุชวนา, ไกรสกุล ไกรเดช, สุขพันธ์ ชัยรัตน์, นนทิกร จันทนา, วรสันต สมควร
Date Published2005
Institutionกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4740021
ISBN NumberRDG4740021
Keywordsการขยายเครือข่าย, การพัฒนาต้นแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็ง, การพัฒนาเชิงระบบ, ปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียน, ระยะที่ 2
Abstract

การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ในระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์สำคัญคือสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ในการประเมินเพื่อรับรองระหว่าง 3 ฝ่าย คือ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กร
ประเมินภายนอก และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี ทั้งในรูปแบบชุดความรู้และบุคลากรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา การปรึกษาด้านการประกันคุณภาพ และการประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพ สำหรับ
โครงการในระยะที่ 2 ในช่วง 3 เดือนแรกของการดำเนินการ (กรกฎาคม – กันยายน 2547) เป็นการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเป็นการหารูปแบบการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในเครือข่าย รวมทั้งรูป
แบบการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ออกไปสู่โรงเรียนอื่นๆ โดยใช้กระบวนการเทียบระดับ (Benchmarking)
เป็นเครื่องมือ
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนในโครงการได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากกระบวนการเทียบระดับดังต่อ
ไปนี้
(1) โรงเรียนได้ประเมินตนเองจากมาตรฐานและ ข้อกำหนดใหม่ รูปแบบ และเกณฑ์ในการ
ประเมินใหม่ ทำให้รู้จุดแข็งที่จะดำรงรักษาไว้พัฒนาให้เป็นระบบให้ รู้จุดที่ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาใน
ระบบรับ
(2) โรงเรียนได้ทราบข้อมูลในการพัฒนาของโรงเรียนในเครือข่าย และได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าโรง
เรียนใดมีวิธีปฏิบัติได้ดีที่สุด เปรียบเทียบกับสิ่งที่ตนเองปฏิบัติอยู่แล้วเห็นช่องว่างที่โรงเรียนตนเองจะ
พัฒนา
(3) ได้เรียนรู้ระบบที่ตนเองต้องการที่จะพัฒนาจากการเยี่ยมชม ( site visit) โรงเรียนที่ปฏิบัติ
ได้ดี ได้เรียนรู้จากโรงเรียนที่เป็นต้นแบบระบบ (host)
(4) เกิดวงรอบของการพัฒนาที่ต่อเนื่อง (continuous improvement) อยู่ในการทำ
Benchmarking
(5)โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถพัฒนาระบบให้เข้มแข็งได้มากกว่า 2 ระบบ และกำลังขยายออก
ไปจนครบ ทั้ง 10 ระบบ พร้อมที่จะขอรับการประเมินภายนอกเพื่อรับรองคุณภาพได้ตามแผนปฏิบัติการ

The main objective of the research and development learning
in the first stage is to built the network in learning the quality development
between schools which covers in every area of education, to built the learning
network about assessment between 3 sides which are school , educational area,
and assessed organization outside, and to built the knowledge and technology in
both set of knowledge and personal to develop the school quality, to consult in
quality insurance, and to assess the qualification. For the second stage of this
project during first three months ( July – September 2004 ), it was the research
and develop to find the figure of process in building the strength to schools in
network which included the pattern in expanding network about learning to other
schools by using benchmarking process to be a tool.
The result was found that schools in the project had done the
practice and learning from the benchmarking process as follow:
1) Schools did self assessment from the standard and the new
specification, pattern, and the new assessment rule which let them knew about
the strength point in maintain to develop as the system and knew the opportunity
to develop in received system.
2) Schools knew the information about school improvement in
network and helping to analyze that which school had the best practice process
and bring that process to compare to their school process to find the way to
develop their own school.
3) To learn the system that school wants to use in development
from site visit the school where made the good practice. School can learn from
the host.
4) Create the continuous improvement cycle by using
Benchmarking.
5) Most schools can improve the system to be strong more than two
systems and continue to improve to all ten systems which will be ready to get
assessment from outside to qualify the quality as the practice plan

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4740021
Alternate TitleThe System Development to Reform Learning and Quality of School in the Second Stage: Developing Model to Add the Strength and to Expand the Network.