การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

Titleการผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
Publication TypeReport
Year of Publication2006
Authorsงามศรีตระกูล ปัญญรักษ์
Series Titleการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา
Date Published2006
Institutionมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4120035
ISBN NumberRDG4120035
Keywordsไม้ยางพารา
Abstract

ภาวะการแข่งขันในตลาดเฟอร์นิเจอร์ และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านแรงงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ส่งผลให้ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความจำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ภาวะอย่างหนึ่งที่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ก็คือ การปรับตัวให้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิดด้วยต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านได้ ลักษณะของการผลิตแบบผสมผสานเช่นนี้ จำเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงทั้งทางด้าน
เทคนิคและการจัดการควบคู่กันไป การวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการศึกษาทางด้านการปรับปรุงทางด้านการจัดการ
โดยได้มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่มีความสำคัญมาก คือ การหารูปแบบหรือผังการผลิตที่เหมาะสม การปรับตั้ง
เครื่องจักรที่จะมีมากขึ้นเมื่อมีการผลิตสินค้าหลากหลายชนิดมากขึ้น และการพัฒนาเครื่องมือช่วยในการวาง
แผนการผลิตที่มีความสลับซับซ้อนมาก
ผลการศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ช่วยให้สามารถจัดกลุ่มชิ้นส่วนตามรูปร่างและ
วิธีการผลิตได้ระดับหนึ่ง การศึกษาในด้านการปรับตั้งเครื่องจักรได้พบว่า โรงงานสามารถลดเวลาในการ
ปรับตั้งเครื่องลงได้อีกประมาณไม่น้อยกว่า 20% หากมีวิธีการในการจัดการที่ดีและใช้เทคนิคที่เหมาะสม ใน
เรื่องของการวางแผนการผลิตซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของการควบคุมการผลิตนั้น คณะผู้วิจัยได้ข้อสรุปว่า
โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายอยู่นอกจากจะมีราคาแพงมากและมีความซับซ้อนในการใช้งานมากแล้ว ยัง
อาจจะไม่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากไม่ได้ถูกพัฒนามาเพื่ออุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะ
คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาโปรแกรมวางแผนการผลิตขึ้นมาเอง โดยโปรแกรมที่ได้สามารถช่วยในการวาง
แผนการผลิตให้กับโรงงาน ขณะเดียวกันยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาเพื่อหาขนาดการผลิตหรือ
จำนวนที่เหมาะสมในการผลิตแต่ละครั้งด้วย

The strong competition in the furniture market and the change in the labour situation
inside and outside the country has pushed Thailand’s rubber wood furniture manufacturers to
improve the production efficiency as a survival strategy. Shifting from mass production to
small-lot and high variety with lowest possible cost is an unavoidable situation faced by the
manufacturers. This so-called integrated manufacturing requires the improvement both in
production techniques as well as management techniques. In this study, improving the
production management is the main objective. Developing the appropriate production
configuration, improving machine setup to enable small volume production, and developing a
tool for assisting the complex production planning procedure.
The products data analysis shows that the product parts can be grouped by their shapes
and production processes by using Group Technology. The study of machine setup has
shown that at least 20% of the current setup time can be reduced by adopting more suitable
techniques as well as good management. To improve the production planning and control,
purchasing the commercially available software, which is universal, is too expensive and
requires long learning period due to its complexity, a computer software specially designed
for the furniture manufacturing industry was thus developed in this study

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4120035