บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาประเทศ

Titleบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาประเทศ
Publication TypeReport
Year of Publication1996
Authorsศิริเวทิน อนุมงคล
Date Published1996
Institutionมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG3810004
ISBN NumberRDG3810004
Keywordsการพัฒนา, สาธารณะประโยชน์, องค์การพัฒนาเอกชน, องค์การเอกชน
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์สำรวจสถานภาพขององค์การเอกชนสาธารณะประโยชน์ต่างๆ 10
ประเภท กับพิจารณาบทบาทในการพัฒนาประเทศขององค์การเหล่านี้ ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร การ
สัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม
งานวิจัยทั้ง 10 เรื่องและผู้วิจัยคือ
1. ประเภทขององค์การเอกชนสาธารณะประโยชน์ ผู้วิจัย : จิรวรรณ ภักดีบุตร และ าวนา เขมะรัตน์
2. บทบาทขององค์การเอกชนสาธารณะประโยชน์ในการพัฒนาชนบท ผู้วิจัย : สุรสิทธิ์ วชิรขจร
3. องค์การเอกชนสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย : ภาพรวมและทางเลือก
ผู้วิจัย : โชคชัย สุทธาเวศ
4. บทบาทขององค์การเอกชนสาธารณะประโยชน์ (NGOs) ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย :
ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ และโอรส ลีลากุลธนิต
5. บทบาทขององค์การเอกชนสาธารณะประโยชน์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้วิจัย :
สุพรรณี ไชยอำพร
6. องค์การพัฒนาสตรีกับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมบทบาทหญิงชายที่มีผลกระทบต่อสิทธิและส
วัสดิภาพของสตรี ผู้วิจัย : ศุภมาส เศรษฐพงษ์กุล
7. องค์การสตรีกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของหญิงไทยในกระบวนการ
พัฒนาประชาธิปไตยของรัฐ ผู้วิจัย : ปริญญ์ ปราชญานุพร
8. การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ขององค์กรเอกชนในประเทศไทย (Corporate
Philanthropy in Thailand) ผู้วิจัย : กลิ่นแก้ว จินตกานนท์ และ จิรวรรณ ภักดีบุตร
9. พระสงฆ์ วัด และ กิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ ผู้วิจัย : ดร. จุรี วิจิตรวาทการ
10. องค์การเอกชนสาธารณะประโยชน์ : มูลนิธิของชาวจีนในประเทศไทย ผู้วิจัย : จิรวรรณ
ภักดีบุตร, กลิ่นแก้ว จินตกานนท์ และ สุวดี ปภาพจน์

ผลการวิจัยโดยรวมพบว่าองค์การเอกชนสาธารณะประโยชน์มีความหลากหลายในการจัดแบ่ง
องค์การฯเน้นงานแตกต่างกันไป ได้รับโอกาสในการรับการสนับสนุนจากรัฐไม่เสมอภาคกัน องค์การฯ
ส่วนใหญ่พึ่งเงินจากต่างประเทศ และกำลังมีอุปสรรคด้านการเงิน
ข้อเสนอแนะ เช่น ควรปรับปรุงระเบียบทางราชการ ให้คุณค่าในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ การจัดระบบการเงิน/บริจาค การประเมินผลการทำงาน การปรับระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่
การฝึกบุคคลากรระบบข้อมูล การขยายเครือข่าย การมององค์การเหล่านี้ในเชิงบวก ในแง่การวิจัยควร
ศึกษาการจัดแบ่งในประเทศไทย การวิจัยประเมินผล การวิจัยการบริหารภายใน การวิจัยปรับปรุงกฎ
ระเบียบ การวิจัยด้านอุปสรรคในการทำงาน การจัดทำทำเนียบองค์การ การวิจัยลดขั้นตอนการจัดตั้ง
การบริจาคเงินแก่องค์การฯเหล่านี้ เป็นต้น

พัฒนาชนบทเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องในการพัฒนาประเทศ แต่ละองค์การเน้นบทบาทต่างกัน
องค์การฯด้านแรงงาน มีทั้งที่เป็นของไทยและของชาวต่างชาติรวมประมาณ 20 แห่ง แต่ละแห่งมีความ
เป็นมาในการก่อตั้งที่เป็นอิสระโดยส่วนใหญ่ มีอุดมการณ์ไปในทำนองแสวงหาความยุติธรรมและเชิดชู
สิทธิแรงงาน เป็นต้น ส่วนใหญ่พึ่งเงินทุนต่างประเทศ เป็นต้น องค์การฯด้านสิ่งแวดล้อมที่จดทะเบียนมี
โอกาสได้รับเงินทุนจากต่างประเทศการเข้าร่วมกับกิจกรรมของรัฐ และร่วมตัดสินใจด้วย

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG3810004