การศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม

Titleการศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม
Publication TypeReport
Year of Publication2008
Authorsเองวานิช วรพล
Series Editorติรวัฒนวานิช ชนินทร์
Series Titleการพัฒนาไก่พื้นเมือง
Date Published2008
Institutionมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Typeโครงการวิจัย
Report NumberPPG5020001
ISBN NumberPPG5020001
Keywordsระบบอุตสาหกรรม, รูปแบบ, สภาพการเลี้ยง, โจทย์วิจัย, ไก่บ้านไทย
Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาโจทย์วิจัยในการจัดการสภาพแวดล้อม ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพหรือลดต้นทุนการผลิตไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม (นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชนและ สกว.) ใน
ฟาร์มขนาดใหญ่ 3 ฟาร์มคือ ตะนาวศรีไก่ไทยฟาร์ม เกษตรฟาร์ม และฟาร์มไก่พันธุ์ 111
ดำเนินการศึกษาตั้งแต่กุมภาพันธุ์-พฤศจิกายน 2550 จากการศึกษามี 9 ประเด็นที่ภาคเอกชน
ซึ่งเป็นผู้ใช้งานวิจัย ต้องการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงไก่บ้านไทย
คือ
1. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับไก่บ้านไทยแต่ละช่วงอายุ
2. อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงสุดที่ทำให้ไก่บ้านไทยตายและอุณหภูมิสูงสุดที่ไก่บ้าน
ไทยสามารถทนได้
3. อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมต่ำสุดหรือสูงสุดที่มีผลทำให้ไก่บ้านไทยเกิดภาวะ
เครียด และส่งผลต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารและค่ามาตรฐานของระดับ
ฮอร์โมนเครียดและสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อใช้เป็นค่าบ่งชี้ สวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare)
4. การเปลี่ยนแปลงค่าทางสรีรวิทยา ชีวเคมีและอื่นๆของไก่บ้านไทยเมื่อ
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 1 องศา
5. ผลของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อและไขมันของไก่เนื้อ
และไก่บ้านไทย
6. ปฏิกิริยาร่วม (interaction) ระหว่างอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม ความหนาแน่นและ
ความเร็วลมต่อไก่บ้านไทย
7. ค่าเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์ (H/L ratio) ของ
ไก่บ้านไทย และค่า mean+SD ของเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโรฟิลต่อลิมโฟไซต์ของ
ไก่บ้านไทยแต่ละช่วงอายุ
8. ค่า standard deviation (SD) ของค่าเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือดขาวชนิดเฮทเทอโร
ฟิลต่อลิมโฟไซต์ ของไก่บ้านไทยที่มีพันธุกรรมเหมือนหรือต่างกันมีความแปรปรวนเป็นอย่างไร
9. สามารถคัดเลือกพันธุกรรมของไก่บ้านไทยที่ทนร้อนได้อย่างไร
II
นอกจากนี้ในการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิยังได้เสนอถึงแนวทางการวิจัยที่จะช่วยให้ไก่
บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันในตลาดไก่เนื้อได้คือ การผลิตไก่บ้านไทยเพื่อ
สุขภาพและการหาสารเสริมในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PPG5020001