วิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

Titleวิเคราะห์ข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
Publication TypeReport
Year of Publication2000
Authorsฮอลล์ สุวิมล
Series Editor-
Series Titleวิจัยการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Date Published2000
Institutionจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City-
Typeโครงการวิจัย
Report NumberDIG4330005
ISBN NumberDIG4330005
Abstract

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบบางข้อจากข้อสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ถึง ค.ศ. 1999 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยข้อสอบเหล่านี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ : สมการเชิงฟังก์ชัน ทฤษฎีจำนวนและคอมบินาทอริกอสมการ เรขาคณิตและอสมการเชิงเรขาคณิต โดยเลือกโจทย์เพื่อให้มีข้อสอบอย่างน้อย 1 ข้อในแต่ละกลุ่ม และข้อสอบในกลุ่มเดียวกันใช้เทคนิคการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละข้อจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน : ส่วนที่ 1 เฉลยข้อสอบ และส่วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ส่วนที่สรุปผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ : พื้นฐานที่ต้องรู้ ขั้นตอนความคิดในการตอบคำถาม สิ่งที่ต้องการวัด สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่ยังขาดในหลักสูตร และการเชื่อมโยงความรู้

In this paper some problems in the international mathematical olympaid from the year 1994 to 1999 are analyzed in order to improve mathematics learning and teaching in Thailand. These problems are classified into 4 areas as follows : functional equations , number theory and combinatorics , inequalities , and geometry and geometric inequalities. The problems are selected in such a way that at least one problem in each area is chosen and the problems in the same area use different techniques to solve. The report on each problem consists of 1 parts : solution , and analysis. The analysis part is devided in the following categories : basic knowledge needed , main idea that leads to the solution , what to examine , what can be learned from the problem , what is missing in the high school program , and how knowledge is combined.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=DIG4330005
Alternate Title-