กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน

Titleกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน
Publication TypeReport
Year of Publication2007
Authorsวลัยเสถียร ปาริชาติ
Series Editorเจตนาวณิชย ทรงพล, สิมารักษ์ สุจินต์, สมุทคุปต์ สุริยา, บุญเลิศ สมพงษ์, อาภากโร สุทิตย์, อินทรสุวรรณ ณัชฎา, ยิ้มประสาทพร สิริลักษณ์
Series Titleการสร้างเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
Date Published2007
Institutionมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Cityพะเยา ,เชียงใหม่ ,หนองคาย ,อุบลราชธานี ,สุรินทร์ ,แม่ฮ่องสอน ,นครพนม ,นครราชสีมา ,ชัยภูมิ ,มหาสารคาม
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4840024
ISBN NumberRDG4840024
Keywordsการจัดการความรู้, การเรียนรู้, ชุมชน, สรส., สังเคราะห์
Abstract

การวิจัยกระบวนการเรียนรู้และการจดการความรู้ของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กระบวนการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งหวังให้เกิดความเป็นชุมชน
และความสุขของคนในชุมชน ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความเคลื่อนไหวใน
การเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข สรส. ในช่วงปี พศ.2547-2548
จำนวน 4 โครงการวิจัยประกอบด้วย โครงการสืบสานลายไตบ้านเปียงหลวง
โครงการวิจัยเรื่องเรื่องกระบวนการเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้านสมุนไพรและการนวดไทย
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างบ้านดินอย่างเป็นสุขเพื่อการพึ่งพาตนเอง อ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการศึกษา
ภูมิปัญญากับการพัฒนาเครือข่ายเพื่อชีวิตของ ชุมชนคนพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

โครงการสืบสานลายไตเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางชาติพันธุ์ของ
ชุมชนพลัดถิ่นผ่านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ในขณะที่โครงการย่อยอีกสามโครงการได้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้และจัดการความรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภูมิปัญญาที่เกี่ยวของกับปัจจัยสี่และ
การตอบสนองความจำเป็นอื่นๆ ของชีวิต ได้แก่ อาหาร (หมี่) เครื่องนุ่งห่ม (ไหม) ที่อยู่อาศัย (บ้านดิน) และยารักษาโรค (การนวดสมุนไพร)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานเปลไม้ไผ่ ภูมิปัญญาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการเกษตรพึ่งตนเองของกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

จากการศึกษาพบว่าแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถื่นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เป็นเด็กและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ คือการจัดการเรียนรู้และจัดการความรู้ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับวิถีดารเรียนรู้เชิงสังคมของชุมชน โดยมีผู้รู้ ผู้ชำนาญการ
ผู้มีประสบการณ์ทั้งที่เป็นคนในชุมชนและจากภายนอกชุมชนทำงานร่วมกับ นอกจากนี้ยังพบว่าการสนับสนุนด้านการเงินและด้านวิชาการจากโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข สรส.
มีความสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จของโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ

The research of community learning process and knowledge management
on local wisdom and expressive culture has been operated base upon the basic
concept that such action is the means in Community Development Process which
aims to strengthen communality and to empower healthy communities. This
research studied several actions related to the learning process and knowledge
management on local wisdom and expressive culture of communities participated
in 4 sub-projects under the Learning and Empowerment of Healthy Communities
Project [LEHCP] during 2004-2005 including the Revitalization of Tai Culture
Project, the Study Project on Learning Process for Indigenous Health Care and
Thai Massage, the Participative Learning Project on the Construction of Healthy
Earth-House towards Self Reliance, and the Study Project on Local Wisdom and
Development Network for Better Life of Communities in Phimai.
The first program organized learning and knowledge management activities
focusing on revitalizing expressive cultures of the state-less Tai community in
order to strengthen the Tai ethnicity. The other 3 programs dealt with local wisdom
serving human basic needs and related necessities including food (rice noodle),
clothes (silk), house (earth-house) medicine (massage and herbal medical care),
bamboo-works (boat-shape cradle) and organic fertilizer.
This research reveals that the learning process and knowledge
managements for youths and projected groups had been done through
participative actions of local intellectuals, experienced-person, experts and
development workers from outside. Budget and academic advisory given by the
LEHCP are much benefit to the programs. Learning and knowledge management
through socialization approach with practical-based focus is appropriate to this
theme.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4840024