พฤติกรรมการรับประทานอาหารเนื่องจากความเครียดในวัยรุ่นสตรีชาวไทยที่กำลังลดน้ำหนัก: ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ

Titleพฤติกรรมการรับประทานอาหารเนื่องจากความเครียดในวัยรุ่นสตรีชาวไทยที่กำลังลดน้ำหนัก: ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsพิสิษฐ์สังฆการ(เดชอิทธิรัตน์) กุลยา
Series Editorเอี่ยมสุภาษิต สมโภชน์
Date Published2009
Institutionจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberMRG4880188
ISBN NumberMRG4880188
Keywordsbody image dissatisfaction, Body Mass Index, body preoccupation, dieting female adolescents, Emotional eating, external eating, self-esteem, การตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง, การรับประทานอาหารด้วยอารมณ์, การรับประทานอาหารตามสิ่งเร้า ภายนอก, ความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ์, ความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์, ดัชนีมวลกาย, วัยรุ่นสตรีที่กำลังลดน้ำหนัก
Abstract

การวิจัยครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาปรากฏการณ์การรับประทานอาหารด้วยอารมณ์หรือการใช้อาหารในการ
รับมือกับอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในสตรีวัยรุ่นชาวไทยที่กำลังลดน้ำหนัก โดยแบ่งออกเป็น 4 การวิจัยย่อยและมี
ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งสิ้น 1,682 คน การวิจัยย่อยที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อแสดงให้เห็นว่าสตรีวัยรุ่นที่
กำลังลดน้ำหนักมีความเสี่ยงต่อการรับประทานอาหารด้วยอารมณ์มากเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับชายวัยรุ่น สตรีวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้นและสตรีวัยรุ่นที่ไม่ได้กำลังลดน้ำหนัก การวิจัยย่อยที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพถึงธรรมชาติ
ของการรับประทานอาหารด้วยอารมณ์ ผลลัพท์ที่ตามมาและลักษณะบุคลิกภาพของสตรีวัยรุ่นที่กำลังลดน้ำหนักซึ่ง
มีการรับประทานอาหารในลักษณะนี้ การวิจัยย่อยที่ 3 เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ช่วย
พยากรณ์การรับประทานอาหารด้วยอารมณ์ ผลการวิจัยย่อยนี้เป็นที่มาของการสร้างโมเดลเพื่อช่วยอธิบาย
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ช่วยพยากรณ์การรับประทานอาหารด้วยอารมณ์ในการวิจัยย่อยที่ 4 หลังจากนั้น เป็นการ
อภิปรายถึงทิศทางการศึกษาในอนาคตเกี่ยวกับการรับประทานอาหารด้วยอารมณ์

The present paper illustrated initial attempts to understand the phenomenon of
emotional eating, the use of eating in handling emotional states, in dieting Thai
adolescent females. A set of four studies were conducted to shed light on this
phenomenon in a total of 1,682 participants. In Study 1, initial quantitative studies
were carried out to establish the vulnerability of dieting female adolescents to
emotional eating in comparison to male adolescents, female young adults, and nondieting
female adolescents. Study 2 was conducted with an aim to elicit qualitative data
regarding the nature of emotional eating, its psychological outcomes, and the profiles
of dieting female adolescents who relied on this coping strategy. Study 3, data were
elicited to examine the antecedents of emotional eating. All together, this led to the
testing of the path model that helped explain the antecedents of emotional eating in
Study 4. Directions for future studies in emotional eating were proposed

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880188
Alternate TitleStress-induced eating behaviors in dieting Thai female teenagers: Risk factors and outcomes