บทบาทของ estrogen ในโรคพาร์คินสัน (Parkinson's disease): การศึกษาในสัตว์ทดลองแบบจำลองของโรคพาร์คินสัน

Titleบทบาทของ estrogen ในโรคพาร์คินสัน (Parkinson's disease): การศึกษาในสัตว์ทดลองแบบจำลองของโรคพาร์คินสัน
Publication TypeReport
Year of Publication2006
Authorsไตรพาณิชย์กุล วนิดา
Series Editorศรีพานิชกุลชัย กิตติศักดิ์, ฟิงเกนสไตน์ เดวิด ไอแซค
Date Published2006
Institutionมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Typeโครงการวิจัย
Report NumberMRG4680177
ISBN NumberMRG4680177
KeywordsParkinson's disease, parkinsonian animal model, Role of estrogen, บทบาทของ estrogen, แบบจำลองของโรคพาร์คินสัน, โรคพาร์คินสัน
Abstract

มีหลักฐานจำนวนมากแสดงถึงผลดีของฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อโรคสอมงเสื่อมเช่น โรคพาร์คินสัน อย่างไรก็ดียังไม่ทราบถึงกลไกการทำงานที่ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลปกป้อฃสมองในภาวะโรคดังกล่าว ปฏิกิริยาการตอบสนองของเซลล์ค้ำจุนประสาท (glia) และปฏิกิริยา oxidative stress ถูกเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ประสาทโดปามีนในสมองส่วน substantia nigra และการตายของเซลล์ประสาทดังกล่าวก่อให้เกิดโรคพาร์คินสันขึ้น เพื่อศึกษาผลของฮอร์โมนเอสโตรเจนในภาวะพาร์คินสันว่าสามารถยับยั้งการสูญเสียของเซลล์ประสาทโดปามีนได้หรือไม่ มีผลยับยั้งปฏิกิริยาการตอบสนองของเซลล์ค้ำจุนประสาทหรือไม่ และมีผลอย่างไรต่ปฏิกิริยา oxidative stress หนู mice สายพันธุ์ C57BI/6 ได้รับสาร 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะพาร์คินสัน แบ่งหนูที่ได้รับสารพิษออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน หนูกลุ่ม control ได้รับ normal saline แทนสาร MPTP ทำการเก็บสมองของหนูทดลองกลุ่มต่างๆในวันที่ 5 หลังจากให้สารพิษหรือ normal saline (กลุ่ม control) นำแผ่น section ของสมอฃมาย้อมด้วยวิธี immunohistochemistry จากนั้นนับเซลล์ (tyrosine hydroxylase-immunoreactive (-IR) neurons, nitrotyrosine-IR cells, manganese superoxide-IR cells, GFAP-IR astrocytes และ GSI-B4+ve microglia) ในสมองส่วน substantia nigra ผลการทดลองพบว่าฮอร์โมนเอสโตรเจน (1) ลดการสูญเสียของเซลล์ประสาทของโดปามีนตลอดจน axon ของเซลล์ประสาทเหล่านี้ (2) ยับยั้งปฏิกิริยาการตอบสนองของเซลล์ค้ำจุนประสาทชนิด astrocyte และ microglia (3) ลดปฏิกิริยา oxicative stress (4) เพิ่ม manganese superoxide dismutase immunoreactivity จากผลที่ได้สามารถสรุปได้ว่า ในสภาวะพาร์คินสันฮอร์โมนเอสโตรเจนสามารถลดการสูญเสียเซลล์ประสาทโดปามีนได้ โดยกลไกการทำงานฮอร์โมนอาจเกี่ยวข้องกับการที่ฮอร์โมนมีผลยับยั้งปฏิกิริยาการตอบสนองของเซลล์ค้ำจุนประสาท และเป็น anti-oxidant โดยไปเพิ่มระดับของ manganese superoxide dismutase ซึ่งเป็น antioxidant enxyme ที่สำคัญชนิดหนึ่งในสมอง

Emerging evidence suggests beneficial effect of setrogen for neurodegenerative disorders such as Parkinson's disease (PD), yet the exact mechanisms implicated remain obscured. Reactive glia and oxidative stress obsereved in PD animal model and in PD may participate in the cascade of deleterious event that ultimately leads to dopaminergic nigral neuronal death. In
vitro studies demonstrate that possesses an anti-oxidative capaciyu and is able to modify the microgial and astrogial expression of inflammatory mediator implicated in neuroinflammation and neurodegeneration. To determine whether estrogen-elicited neuroprotection in PD is mediated througth suppression of glial reaction and oxidative stress, adult male C57BI/6 mice were treated with 17β-estradiol (E2) for a total of 11 days. Following 5 days of pretreatment with E2,mice were injected with 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydrophuridine (MPTP) on the sixth day. The brauns were collected on day 11. lmmunohistochemistry and quantitative study were used to assess the number of tyrosine hydroxylase-immunoreactive (TH-IR) neurons, nitrotyrosine-IR cells, mahganese superoxide (MnSOD)-IR cells, GFAP-IR astrocytes and GSI-B4+ve midroglia in the substania nigra pars compacta (SNpc). The number of MnSOD-IR cells, GFAP-IR astrocytes and GSI-B4+ve midroglia in the striatum were also counted. Pretreatment with E2 decreased the loss of TH-IR nigral neurons and diminihed the deficit of TH-IR striatal fibers triggered by MPTP. The neuroprotective effect of E2 was coincident with an attenuation of a glial response within the nigra and the striatum. E2 also decreased the number of nitrotyrosine-IR cells and increased the number of MnSOD-IR cells, indicating an antioxdative capacity of the hormone, These findings propose for the first time that E2 may mediate its neuroprotection in MPTP mouse model through an inhibition of reactive glia and suppression of oxidative stress.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680177
Alternate TitleRole of estrogen in Parkinson's disease: a study in parkinsonian animal model