การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา cefotaxime, doxycycline และ penicillin G ในการรักษา ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสที่มีอาการรุนแรง

Titleการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา cefotaxime, doxycycline และ penicillin G ในการรักษา ผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสที่มีอาการรุนแรง
Publication TypeReport
Year of Publication2005
Authorsศุพุทธมงคล ยุพิน
Series Editorเจ-ไวท์ นิโคลัส, ลิ้มไพบูลย์ รุ่งเรือง, โล่ห์สุวรรณรักษ์ กิตติ, เทียมกริม สุรภี, สุทธินนท์ ชวนพิศ, วุฒิเอกอนันต์ วรรณพร, นิวัตยะกุล กรรณิการ์, เจียรกุล วิรงรองค์
Date Published2005
Institutionมหาวิทยาลัยมหิดล
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4430013
ISBN NumberRDG4430013
Keywordscefotaxime, doxycycline, Leptospirosis, penicillin, ด๊อกซี่ซัยคลิน, เพ็นนิซิลิน, เลปโตสไปโรสิส, เส็ฟโฟแท็กซิม
Abstract

การศึกษาทางคลินิกเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไข้เฉียบพลันและสงสัยโรคเลปโตสไปโรสีสที่มีอาการรุนแรงด้วยยาด็อกซี่ซัยคลิน และยาเส็พโฟแท็กซีม กับยาเพ็นนิซิลิน ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย และโรงบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 มีผู้ป่วยในโครงการทั้งสิ้น 540 รายและเสียชีวิต 26 ราย (ร้อยละ 4.8) ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสีสจำนวน 252 ราย ผลการรักษาด้วยยาทั้ง 3 ชนิด (อัตราตาย ระยะเวลาที่หายไข้หรือระยะเวลาที่การทำงานของตับหรือไต กลับเป็นปรกติหลังการรักษา) ไม่แตกต่างกันทั้งในกลุ่มผู้ป่วยทั้งหมดและผู้ป่วยที่เป็นโรคเลปโตสไปโรสีสเท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่า ยาด็อกซี่ชัยคลินให้ผลการรักษาดีกว่ายาเพ็นนิซิลินในผู้ป่วยที่เป็นโรคสครับทัยฟัสที่ได้รับการวินิจฉัยทางคลินิกเมื่อแรกรับไว้ในโรงพยาบาลว่าเป็นโรคเลปโตสไปโรซีส โดยสรุปการศึกษาครั้งนี้พบว่า ยาด็อกซี่ชัยคลิน และยาเส็พโฟแท็กซีม เป็นยาที่สามารถเลือกใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรสีสแทนยาเพ็นนิซิลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

An open label randomized comparison of parenteral doxycycline, cefotaxime, and penicillin G in suspected severe leptospirosis was conducted in 540 patients admitted to four hospitals in North Eastern Thailand. Of these 252 (47%) had serological or culture confirmed leptospirosis. Overall mortality was 4.8%. There were no significant different between the antibiotics in mortality, defervescence or time to resolve laboratory overall, or in the subgroup of patients with confirmed leptospirosis. Rickettsial infection was diagnosed in 132 patients, and in these patients doxycycline was superior to penicillin. Doxycycline or cefotaxime are satisfactory alternatives to penicillin for treatment of severe leptospirosis.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4430013
Alternate TitleA comparative study of the efficacy of Cefotaxime and Doxycycline and Penicillin G Sodium in the treatment of severe leptospirosis