รูปแบบในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด

Titleรูปแบบในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด
Publication TypeReport
Year of Publication2003
Authorsตุลาพันธ์ พูลทรัพย์ สวนเมือง
Series Editorทับสกุล สุปราณี, นามหล้า พูลสมบัติ
Series Titleการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Date Published2003
Institutionสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
City-
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG43E0001
ISBN NumberRDG43E0001
Keywordsสุรินทร์
Abstract

โครงการรูปแบบในการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด เป็นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ในพื้นที่เป้าหมาย 10 แห่ง ในเขตรอยต่อระหว่าง
จังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหารูปแบบ
การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว นอกจากนั้นยังเป็นการศึกาาความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการท่งเที่ยวแบบยั่งยืน
ของภาคีต่างๆ
การวิจัยนี้ได้ศึกษารวบรวมข้อมูล ซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญ 2 ประการ คือ
1) ภาพรวมชุมชนที่จะดำเนินการท่องเที่ยวและทัศนะของประชาชนในท้องถิ่นนั้นต่อการท่องเที่ยว
2) รูปแบบและแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนเป้าหมาย รวมทั้งความสามารถและความพึง
พอใจของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยว
ระเบียบวิธีวิจัยที่นำมาใช้ในการศึกษาประกอบด้วยการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่เป้าหมาย การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การฝึกอบรมเพื่อเตรียมการก่อนการจัดการท่องเที่ยวและการ
ทดลองจัดการท่องเที่ยว 2 ครั้ง ในเส้นทางร้อยเอ็ดและเส้นทางสุรินทร์ จากนั้นจึงเป็นการประเมินความคิดเห็น
ของชุมชนต่อการทิองเที่ยวที่ทดลองจัดไป และการประชุมสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา
การวิจัยพบว่าพื้นที่เป้าหมาย 10 แห่งนั้นมีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเพราะมีศิลปหัตถกรรม
และการผลิตทางการเกษตรที่เป็นจุดเด่นสามารถเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการจัดการท่องเที่ยว นอกนั้นชุมชน
เหล่านี้ยังเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ซึ่ง 4 ชุมชน มีนักท่องเที่ยวเคยแวะมาท่องเที่ยวแล้ว ส่วนอีก 6 ชุมชนมีผู้แวะ
มาเยี่ยมชมแต่เป็นรูปแบบของการศึกษาดูงานมากกว่ามาท่องเที่ยว แต่ทุกชุมชนไม่เคยจัดการท่องเที่ยวด้วยตน
เอง
เมื่อชุมชนได้ทดลองจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเองนั้นชุมชนให้ความสนใจ ตั้งใจ และพึงพอใจในการจัด
การท่องเที่ยวแบบนี้ เพราะผลการจัดการท่องเที่ยวได้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ แต่ปัญหาที่สำคัญของชุมชนคือ ประสบการณ์ และความสามารถในการจัด
การท่องเที่ยวยังมีน้อย ควรจะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการจัดการภายใน
ชุมชนและการจัดการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนเหล่านี้ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย
และสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการท่องเที่ยว ยังเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอยู่มาก นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานที่เป็นลักษณะเด่นของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องดำเนิน
การเพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถสื่อสารเรื่องราวของตนเองกับภายนอกได้อย่างเป็นระบบและน่าสนใจมากขึ้น

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG43E0001
Alternate TitleModels of Eco - Tourism Management in Surin and Roi - et Provinces