การสำรวจการนำนโยบายไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546

Titleการสำรวจการนำนโยบายไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546
Publication TypeReport
Year of Publication2011
Authorsหวังมหาพร ปิยากร
Series Editorยาวะประภาษ ศุภชัย
Series Title-
Date Published2011
Institutionมหาวิทยาลัยศรีปทุม
City-
Typeโครงการวิจัย
Report NumberMRG5080132
ISBN NumberMRG5080132
KeywordsOLDER PERSONS, POLICY IMPLEMENTATION
Abstract

งานวิจัยเรื่องนวัตกรรมการนำนโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจนวัตกรรมการนำนโยบายไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดนวัตกรรม ขอบเขตการวิจัย การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ ดังนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริการส่วนตำบล ในเขตปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม และนนทบุรี ระยะเวลาในการศึกษาจำนวน 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2549 ถึง 31 พฤศจิกายน 2550

จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อค้นพบที่ได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า โครงการส่วนใหญ่ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเป็นโครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) โดยเป็นโครงการที่มีการพัฒนามาจากโครงการเก่าที่มีอยู่เดิม สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดนวัตกรรมพบว่า ปัจจัยด้านความรุนแรงของปัญหา ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยด้านการเรียกร้อง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับนวัตกรรมการนำนโยบายผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

This study is aimed to investigate the innovations on older persons policy implementation and the factors which have relations with the policy adoption. The study puts its emphasis on the Older Persons Act of 2003. The scope of this study is the population in Provincial Administration Organization, Subdistrict Administrative Organization and Municipality in Samutprakan, Samutsakhon, Nakornpathom, Nonthaburi and Pathumthani from December 1 , 2004 to November 30, 2005.

Analysis of the study is the official policy documents and the findings from the questionnaires and the interview of the policy stakeholders led to the conclusion that most of the projects for older persons are welfare projects (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ). These projects are continued from the old ones. The problem severe, the organizational and the push/call on factors have relations with the older persons policy implementation significantly.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5080132
Alternate TitleSurvey on Policy Implementation of the Local Administration on the Older Persons Act B.E. 2546