ต้นแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงที่ใช้ก๊าซ NGV ในรถใหญ่

Titleต้นแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงที่ใช้ก๊าซ NGV ในรถใหญ่
Publication TypeReport
Year of Publication2011
Authorsสู้รักษา ปิติเขต
Series Editorอาวุธโสภา พงศ์ภัทร, จิระพัฒนากุล สนธิธัช, คุณากรวงค์ พิเชฐ, วงษ์บุญงาม จันทร์จิรา, ประกาศเวชกิจ กตัญญู
Series Title-
Date Published2011
Institutionสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
City-
Typeโครงการวิจัย
Report NumberIUG5080026
ISBN NumberIUG5080026
KeywordsCNG, NGV, prototype, Sensor, ซี เอ็น จี, ต้นแบบ, เซ็นเซอร์, เอ็น จี วี
Abstract

รายงานวิจัยนี้เสนอการวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์สำหรับเครื่องยนต์ดัดแปลงที่ใช้ก๊าซ NGV ในรถใหญ่ จุดประสงค์งานวิจัยมทั้งสองประการสัมฤทธิผลได้เป็นอย่างดี กล่าวคือสามารถแสดงสถานะและสาเหตุผิดปกติเพื่อซ่อมบำรุงระบบระบายความร้อนและเซนเซอร์หลักต่าง ๆ เช่น ออกซิเจน เซนเซอร์ และตัววัดระดับน้ำ เป็นต้น และสามารถพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมความสัมพันธ์ของอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง (A/F Ratio) ที่สามารถใช้กับเครื่องยนต์ที่มี Turbo Charger ผลการวิจัยที่ได้เป็นต้นแบบที่มีศักยภาพสูงสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์

This research presents development of prototypes of electronic apparatus for modified NGV engine of trucks/trailers. Two objectives have been achieved. First, an automatic fault detection and warning system for NGV dedicated trucks has been completed. The system can display states of the major equipment and causes of the fault in order to help perform corrective maintenance for heat exchanging systems and major sensors such as an oxygen sensor, and a water level sensor. Second, an apparatus for controlling A/F ratio of the NGV engine has been successfully built. The research result has great potential for manufacturing the prototype as commercial products.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=IUG5080026
Alternate TitlePrototypes of Electronic Apparatus for Modified NGV Engine of Trucks/Trailers