การเปลี่ยนมีเธนโดยการใช้พลาสมา

Titleการเปลี่ยนมีเธนโดยการใช้พลาสมา
Publication TypeReport
Year of Publication2003
Authorsชวเดช สุเมธ
Series Editor-
Series Title-
Date Published2003
Institutionจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
City-
Typeโครงการวิจัย
Report NumberBGJ4380010
ISBN NumberBGJ4380010
KeywordsCarbon Dioxide Reforming, Corona Discharge, Steam Reforming, การเปลี่ยนรูปของคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนรูปของไอน้ำ
Abstract

การทดลองนี้เป็นการศึกษาปฎิกิริยาร่วมการเปลี่ยนรูปของคาร์บอนไดออกไซด์และการ
เปลี่ยนรูปของไอน้ำกับมีเทนในเตาปฏิกรณ์แบบโคโรนาซึ่งต้องการพลังงานปานกลาง พลาสมา
สามารถข้ามระดับพลังงานในการเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อนทั้งสองปฏิกิริยานี้ได้แทนการใช้กระบวน
การเร่งปฏิริยาที่อุณหภูมิสูง การรวมปฏิกิริยาการเปลี่ยนรูปของคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนและป
ฎิกิริยาการเปลี่ยนรูปของไอน้ำกับมีเทนสามารถทำให้การเปลี่ยนมีเทนและอัตราส่วนของ
คาร์บอนมอนอกไซด์ต่อไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน 2 อะตอมสูงกว่าปฎิกิริยาเปลี่ยนรูปไอน้ำหรือ
ปฏิกิริยาเปลี่ยนรูปคาร์บอนไดออกไซด์อย่างใดอย่างหนึ่ง ก๊าซขาเข้าที่มีอัตราส่วนของ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อมีเทน 1:1 และไอน้ำ 50 เปอร์เซ็นต์สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราส่วนของ
ไฮโดรเจนต่อคาร์บอนมอนอไซด์ที่ 1.9:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ฟิชเชอร์
โทรปหรือการสังเคราะห์เมทานอล ในสภาวะที่ใช้นี้พลังงานที่ถูกใช้มีค่าประมาณ 12 อิเล็กตรอน
โวลต์ต่อโมเลกุลของคาร์บอนที่ถูกเปลี่ยนไป การใช้กระแสไฟฟ้าเป็นแรงขับดันให้เกิดปฏิกิริยาที่
อุณหภูมิต่ำเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้น

The combination of carbon dioxide reforming and steam reforming with methane
was investigated in a corona discharge reactor with moderate power consumption. The
plasma was used to overcome the energy barrier of these two endothermic reactions
instead of high temperature catalytic processes. Simultaneous carbon dioxide and steam
reforming produced higher methane conversions and CO/C2 ratios than only steam
reforming or carbon dioxide reforming. The H2/CO ratio of 1.9:1 is close to that desired for
Fischer Tropsch or methanol synthesis was achieved at a CO2/CH4 ratio of 1:1 with 50%
water-vapor in the feed stream. In this condition, the energy consumption was about 12
eV/molecule of carbon converted. Using electricity to drive the reaction at low temperature
is counter-balanced by lower costs and simpler operation.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BGJ4380010
Alternate TitleMETHANE CONVERSION IN LOW TEMPERATURE PLASMA