การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบลอกและล้างยางพาราแผ่นดิบ

Titleการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบลอกและล้างยางพาราแผ่นดิบ
Publication TypeReport
Year of Publication2003
Authorsอุไรรัตน์ ฉลอง
Series Editor-
Series Title-
Date Published2003
Institutionสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
City-
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4450007
ISBN NumberRDG4450007
KeywordsPeeling, Rubber Sheet, เครื่องต้นแบบลอกและล้างยางพาราดิบ
Abstract

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยออกแบบ ทดลอง และสร้างต้นแบบเครื่องลอกและล้าง
ยางพาราในกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและการพัฒนากระบวนการ
ผลิตยางแผ่นรมควัน เพื่อต้องการเพิ่มผลิตภาพและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม
ยางแผ่นรมควัน โดยมีขั้นตอนการวิจัยโดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยางแผ่น กระบวนการ
ลอกและล้างยาง คุณลักษณะของยางแผ่น และขั้นตอนการลอกและล้างยางในรูปแบบที่ใช้คนงาน
แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำมาประมวลและสรุปผลออกมาเป็นแนวคิด กำหนดรูป
แบบและคุณลักษณะของเครื่องต้นแบบลอกและล้างยางพารา แล้วทำการสร้างตามรูปแบบ และมี
การทดลองใช้และปรับปรุง ในระหว่างการสร้างไปพร้อมกัน
ผลจากทดลองกระบวนการลอกและล้างยางจากเครื่องต้นแบบที่วิจัยออกแบบแล้วหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการลอกและล้างยางได้ 93.75 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเชื่อมั่น 90 เปอร์เซ็นต์
และมีกำลังการผลิตประมาณ 1.019 ตันต่อชั่วโมง

The aim of this research is to design, construct and experiment a prototype of
rubber sheet peeling and washing machine in ribbed smoked rubber sheets (RSS)
process. This study helps to establish the productivity improvement and also reduce the
labor shortage in RSS industry. Firstly, the information of RSS, the peeling and washing
process and the physical properties, are investigated to construct the prototype machine.
Next, the prototype machine is tested to determine the efficiency and performance.
The results reveal that the efficiency of the peeling and washing prototype machine
is 93.75% on reliability of 90% at total capacity 1.019 ton/hr.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4450007
Alternate TitleDevelopment of Rubber Sheet Peeking and Washing Machine